Library Network Support Services (LNSS)

 

 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior 

Proiectul: ”Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă  şi  reformarea bibliotecilor”

(15.10.2015 - 14.10.2018)

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP

Obiectivul de bază al proiectuluiConsolidarea și modernizarea bibliotecilor prin îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în instituțiile superioare de învățământ din Armenia, Moldova și Belarus,  prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă

Prin implementarea proiectului se urmărește modernizarea universităților și academiilor de administrare publică din Armenia, Moldova și Belarus,  prin îmbunătățirea competențelor și abilităților personalului de bibliotecă și sporirea performanței, relevanței, accesibilității  serviciilor  de informare și documentare în conformitate cu standardele europene și cele mai bune practici, cu nevoile de instruire a bibliotecarilor  în era informațională.

Proiectul are ca scop promovarea inovațiilor  în dezvoltarea  profesională  a personalului de bibliotecăîn concordanță cu nevoile  urgente de dezvoltare profesională ale bibliotecarilor în era informațională și   se axează pe strategiile de dezvoltare a învățământului superior, care au început și doresc efectueze o reformă amplă a activității bibliotecii universitare prin dezvoltarea competentelor personalului, serviciilor  informaționale oferite studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor, accesului la resursele informaționale  și documentare naționale și internaționale, crearea de rețele și parteneriate între bibliotecile universitare.

Impact și durabilitate:

Reforma serviciilor de bibliotecă ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ superior din Armenia, Moldova și Belarus implicate în proiect. De dezvoltarea competențelor  personalului de bibliotecă vor beneficia în mod direct și semnificativ   toți utilizatorii bibliotecii: studenți, profesori, cercetători. Elaborarea unei politici de dezvoltare a colecției de bibliotecă va avea un rol esențial în oferirea de servicii de calitate prin alianțe și consorții în rândul bibliotecilor. Posibilitatea de a avea acces la deschis, operativ și calitativ la informații ar putea contribui la învățarea pe tot parcursul vieții și gândirea socială critică. În cele din urmă, prin intermediul proiectului, instituțiile partenere vor crea o rețea de biblioteci care va lua legătura cu alte rețele internaționale similare astfel maximizând oportunitățile de colaborare.

http://www.lnss-projects.eu/amb

Parteneri din Uniunea Europeană

1. Institutul de Tehnologii din Limerick, Irlanda

2. Universitatea din Creta,  Grecia

3. The Pyramid Grup,  Germania

4.  Universitatea Transilvania din Brașov,  România

Parteneri din Europa de est

5.  Academia de Administrare Publică din Armenia (PAARA) - coordonator

6.  Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale Bursov, Erevan, Armenia

7.  Universitatea de Stat din Goris, Armenia

8.  Academia de Administrare Publică sub egida Președintelui Republicii Belarus

9.  Universitatea de Stat din Belarus

10. Universitatea Tehnologică de Stat din Brest, Belarus

11. Universitatea de Stat „Yanka Kupala” din Grodno, Belarus

12. Academia de Administrare Publică din Republica Moldova

13. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova

Parteneri asociați

14. Consorțiul Bibliotecilor Electronice din Armenia

15. Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova)

16. Biblioteca Națională din Belarus

 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE)

Project: ,,Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]”

 (15.10.2015 - 14.10.2018)

 

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP

The basic objective of the project is: Strengthening and modernization of libraries and improve the competencies and skills of library staff in higher education institutions of Armenia, Moldova and Belarus, by developing innovative libraries to support education and lifelong learning.

Thus, the implementation of the project aimed at modernizing universities and academies of public administration in Armenia, Moldova and Belarus by improving the competence and skills of library staff and increase performance, relevance, accessibility of information and documentation in line with European standards and best practice in accordance with the training needs of librarians in the information age.

The project aims to promote innovation in the professional development of library staff, consistent with the urgent needs for professional development of librarians in the Information and focuses on development strategies for higher education, which started and want to carry out a comprehensive reform of the work of the university library by developing staff skills, information services offered to students, teachers and researchers, access to information resources and documentation national and international, create networking and partnerships between libraries.

Impact and Sustainability:

Reform of library services could have a positive impact on development and modernization of higher education institutions of Armenia, Moldova and Belarus involved. The development of skills of library staff will benefit directly and substantially all library users: students, teachers and researchers. Develop a policy for the development of library collection will be instrumental in offering quality services through alliances and consortia among libraries. The possibility of having access to open, operative and qualitative information could contribute to lifelong learning and critical social thought. Finally, through the project, the partner institutions will create a network of libraries that will get in touch with other similar international networks thus maximizing opportunities for collaboration.

http://www.lnss-projects.eu/amb

Partners of the LNSS Project are:

1. Public Administration Academy of the Republic of Armenia (PAARA) – Armenia

2. Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences- Armenia

3. Goris State University-Armenia

4. Limerick Institute of Technology – Ireland

5. University of Crete – Greece

6. The Pyramid Group – Germany

7. Transilvania University of Brasov – Romania

8. Academy of Public Administration of Moldova

9. Alecu Russo Balti State University – Moldova

10. Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus

11. Belarusian State University - Belarus

12. Brest State Technical University - Belarus

13. Yanka Kupala State University of Grodno - Belarus

Associate Partners are:

14. Electronic Library Consortium of Armenia - Armenia

15. REM. Moldova Library Consortium - Moldova

16. National Library of Belarus - Belarus

Evenimente

Lansarea proiectului: Library Network Support Services (LNSS)

Trainingul - Engleza pentru scopuri specifice,  7-8 aprilie 2016

Schimb de experienţă în cadrul proiectelor Erasmus+

Reprezentații Academiei - la un training internațional din Irlanda

Academia de administrare publică la noaptea cercetătorilor europeni

Săptămâna resurselor deschise la biblioteca științifică AAP

Ședința de monitorizare a proiectului „LNSS" implementat în cadrul programului Erasmus+

Raportul comisiei de monitorizare a proiectului

Planul de asigurare a calității (PAC)

Training Pilot „Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari”

O nouă reuniune de lucru în cadrul Proiectului

Ziua Națională de sensibilizare privind biblioteca

Corneliu Druga, în vizită de monitorizare a „Zilei Naționale de Sensibilizare”, proiectul LNSS

Trainingul - Engleza pentru scopuri specifice,  7-9 iunie 2017

A doua ședință de monitorizare a Proiectului LNSS

Trainingul internațional ,,Asigurarea Calității”, Universitatea din Creta, Grecia

Masă rotundă cu tema „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS”

Conferința științifico-practică cu participare internațională, 12.10.2017, Bălți

Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis la AAP 2017

Trainingul-pilot 2: Servicii online inovatoare de bibliotecă pentru bibliotecarii secolului XXI 

Ședință de monitorizarea implementării proiectului internațional LNSS

Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017

Ziua Națională de Senzibilizare 2018

Reprezentanții Academiei – Participanți la Sărbătoarea Zilei Europei

A treia ședință de monitorizare a Proiectului LNSS

Ședință dedicată bibliotecilor la Erasmus+

Reprezentanții academiei în vizită de studiu la colegii din Belarus

Cultura informației pentru masteranzii Academiei

Reuniunea finală a proiectului LNSS

Partenerii de proiect LNSS au semnat un memorandum de parteneriat și cooperare

Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate. 10.10. 2018

Lucrarea ”LNSS: Materiale didactice”

Săptămâna internaţională a Accesului Deschis 2018 marcată la Academia de Administrare Publică, 22 – 28 octombrie 2018

Oportunități pentru parteneriate internaționale. 8 noiembrie 2018

Funcţionarii publici debutanţi în vizită de studiu la Biblioteca Ştiinţifică AAP

Cultura informației pentru  doctoranzii Academiei

Noi intrări în colecțiile bibliotecii achiziționate în cadrul proiectului LNSS

Senatul Academiei a aprobat raportul privind realizarea proiectului LNSS

Consolidarea cunoștințelor funcționarii publici  în domeniul culturii informației - obiectiv al proiectului LNSS

Biblioteca Academiei la Simpozionul Anul Bibliologic 2018”

Biblioteca Academiei de Administrare Publică participantă  la o nouă sesiune de monitorizare a proiectului LNSS

Ziua Națională de Senzibilizare 2019

Reprezentanții Academiei prezenți la evenimentul dedicat Zilei Europei la Chișinău

Reprezentanții proiectului LNSS participanți la ședința Erasmus+

 

Events

Kick-off meeting of the LNSS project

Training English for Specific Purposes ESP

Exchange of experiences in Erasmus+ projects

The Academy representatives - at an international training in Ireland

Academy of Public Administration at the Researchers Night

Open Access Week at the APAM Scientific Library

Library Network Support Services: [LNSS] Project monitoring Meeting

Project Monitoring Commission Report

Quality Assurance Plan (QAP)

Pilot Training “Essential Management and Transferrable Skills for Librarians and Library Staff”

A new meeting within the LNSS project

National Awareness Day “Your Library – Your Progress”

Monitoring visit of the expert Corneliu Druga to the "National Awareness Day", within the LNSS Project

English for Specific Purposes ESP (2)

Second monitoring session of the LNSS Project

Quality Assurance training week at the University of Crete, 24-30/09/2017

Working Meeting "LNSS Project Impact Indicators"

Scientific Practical Conference with International Participation, 12.10.2017, Balti

International Open Access Week at the APAM 2017

Pilot Training 2:  Innovative online Library services for 21st century librarians

Monitoring meeting of the implementation of the LNSS project

Scientific Symposium "Bibliological Year 2017"

National Awarness Day 2018

Academy representatives - Participants in the celebration of Europe Day

Third Monitoring meeting of the LNSS project

Meeting dedicated to Libraries at Erasmus+

APAM representatives on a study visit to colleagues in Belarus

Information Literacy for Academy's master students

LNSS Project Final Meeting

LNSS Project partners have signed a memorandum of partnership and cooperation

Erasmus+ in Higher Education: A Step beyond Mobility. October 10, 2018

"LNSS: Teaching Materials"

International Open Access Week 2018 at the Academy of Public Administration, October 22 - 28, 2018

The Erasmus+ Program. Opportunities to develop and strengthen international partnerships. November 8, 2018

Civil servants on study visit to the APAM Scientific Library

Information Literacy for PhD students of the Academy

New entries in library collections purchased under the LNSS project

The APAM Senate approved the report on the implementation of the LNSS project

Strengthening the knowledge of civil servants in the field of information literacy - objective of the LNSS project

APAM Library at the "Bibliological Year 2018" Symposium

Library of the Academy of Public Administration participating in a new LNSS project monitoring session

National Awarness Day 2019

Representatives of the Academy attending the event dedicated to Europe Day 2019

Representatives of the LNSS project participants in the cluster meeting of Erasmus+ projects

http://aap.gov.md/files/publicatii/ziar/16/17(486).pdf

http://aap.gov.md/files/publicatii/ziar/17/FP_n3_2017.pdf

http://aap.gov.md/files/publicatii/ziar/17/FP_5_17.pdf

https://www.facebook.com/Biblioteca-%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83-AAP-1852020328354684/

https://www.facebook.com/LNSS-APAM-1318330054901132/

Prezentări

Modulul 3

Arta de luare a deciziilor - Managementul conflictelor - Ablități de leader

Arta Intervievarii pentru bibliotecari

Dezvoltarea comunicarii organizationale si ascultarii active

Gestionarea timpului

Ghidul bibliotecarului pentru dezvoltarea abilităților de prezentare

Grija pentru utilizator servicii și strategii în bibliotecă

Managementul schimbărilor în bibliotecile secolului XXI

Managementul financiar al bibliotecii moderne

Negocierea puzzle-ului de planificare strategică a bibliotecii

Specificul comunicării în biblioteca universitară

Standarde Internaționale pentru biblioteci

Personalul de conducere și structurile de personal în bibliotecă


Modulul 5

Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI

Căutarea combinată: noi opțiuni pentru biblioteci în epoca digitală

Aplicarea tehnologiei mobile în serviciile informaționale (biblioteci și centre informaționale)

Biblioteca științifică - noi soluții pentru automatizare și digitizare

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.