Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleza pentru scopuri specifice

În data de 7-8 aprilie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc Trainingul „English for Specific Purposes / Engleza pentru scopuri specifice” în cadrul Proiectului „Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]. / Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci, modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului și reformarea bibliotecilor”, sprijinit financiar de către Programul ERASMUS+ al Uniunii Europene „Capacity Building in the Field of Highereducation (CBNE) / Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, care face parte din seria de proiecte de Capacitate pentru  Consolidarea Învățământului Superior.

 

Scopul proiectului l-a constituit consolidarea şi modernizarea bibliotecilor, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi abilităţi ale personalului de bibliotecă în instituţiile  de învăţământ superior din Armenia, Moldova şi Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educaţie şi învăţare continuă; elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului de bibliotecă concentrat pe îmbunătăţirea standardelor de calitate şi de performanţă pentru bibliotecile din Armenia, Moldova şi Belarus, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de bibliotecă şi de învăţământ superior şi, în general, creşterea relevanţei lor pentru piaţa muncii şi societate.

Programul Trainingului a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri specifice de bibliotecă; Managementul esenţial şi competențe pentru bibliotecari și personalul bibliotecii, Standarde internaționale de bibliotecă IFLA, ISO, Biblioteca Congresului; Cultura informației și aptitudini de cercetare; Evaluarea surselor de informare; Servicii de bibliotecă on-line; Gestionarea colecțiilor bibliotecii electronice: cărți electronice, baze de date și e-reviste; Crearea strategiilor de sensibilizare pentru  comunitatea academică şi utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor.

Instruirea profesională a fost deschisă de către dl Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar, care a menţionat  că Academia de Administrare Publică este deschisă pentru implementarea programelor europene în domeniul educației, formării și instruirii tineretului, astfel Academia beneficiind de mai multe proiecte internaționale care contribuie la dezvoltarea și modernizarea procesului didactico-științific. Proiectul ,,Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci, modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă  și reformarea bibliotecilor” este primul proiect al Academiei în cadrul Programului Erasmus+ și speră că proiectul respectiv va contribui la modernizarea activității Bibliotecii Științifice a  AAP, iar cunoștințele care vor fi acumulate de către bibliotecari, cadrele didactice, cu certitudine, vor fi aplicate în practică. În această ordine de idei,  ,,considerăm că trainingul din  4-5 aprilie 2016 susţinut de trainerii internaţionali de la Institutul de Tehnologii din Limerick, Republica Irlanda, reprezintă  o nouă oportunitate care  va spori cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale colaboratorilor Academiei de Administrare Publică și va amplifica rolul bibliotecii în procesul de susținere informațională și documentară a procesului de  instruire, cercetare și dezvoltare profesională a funcționarilor publici”.

Trainerii Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology au expus obiectivele Proiectului privind modernizarea serviciilor de  bibliotecă, gestionarea esențială și competențele transferabile pentru personalul de bibliotecă, importanța culturii informației și aptitudinilor de cercetare pentru a ajuta utilizatorii găsească și utilizeze informații în mod eficient și etic, servicii de bibliotecă on-line caracteristice pentru sec. al  XXI-lea și oportunitățile ce le oferă biblioteca electronică, accesul deschis la  informație, digitizarea, conservarea și serviciile  digitale în biblioteci; cunoașterea software-ul de bibliotecă bibliograficăaccesul politici de dezvoltare a colecțiilor de biblioteci, corectitudinea efectuării referințelor bibliografice, corelarea citării și evitarea plagiatului, utilizarea modulelor de resurse informaționale on-line de predare; introducerea în literatura de specialitate, utilizând strategii electronice și baze de date, web și internet.

În încheiere, Rodica Sobieski-Camerzan, șefa Bibliotecii Științifice AAP, a mulţumit, în numele participanţilor, partenerilor europeni de proiect din Republica Irlanda pentru promovarea unui training de cea mai înaltă calitate de nivel internaţional, deosebit de util şi important pentru comunitatea academică, specificând că colaboratorii Academiei și, in special,  ai bibliotecii vor aplica în practică cunoștințele obținute în cadrul trainingului și vor depune efortul ca colaborarea  cu toţi partenerii de proiect să fie cât mai eficientă în vederea menţinerii unui suport de reţea pentru servicii infobibliotecare moderne   care ar corespunde rigorilor bibliotecii din era informațională.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.