Acte normative

Aprobate de Parlament

Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014

Aprobate de Guvern

Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015

Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 56 din 27.01.2014

Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010

Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 23.04.2007

Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016

Aprobate de MEC

PDF icon Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 140 din 25.02.2006

PDF icon Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 10.09.2014

PDF icon Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 120 din 10.02.2020

PDF icon Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituțional privind organizarea evaluării activității de învățare, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 881 din 18.12.2009

PDF icon Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29.10.2015

PDF icon Regulamentul–cadru cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 969 din 10.09.2014

PDF icon Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 203 din 19.03.2014

PDF icon Cadrul naţional al calificărilor, învăţământ Superior

Aprobate de ANACEC

PDF icon Ghid de evaluare externă a programelor de studii superioare de master (ciclul II), aprobat prin decizia ANACEC nr. 27 din 25.09.2020

Aprobate de Senatul AAP

PDF icon Regulament cu privire la organizarea ciclul II – studii superioare de master în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament de organizare și funcționare a Departamentului Studii Superioare de Master

PDF icon Regulament de organizare și funcționare a Catedrei Științe administrative

PDF icon Regulament de organizare și funcționare a Catedrei Economie și management public

PDF icon Regulament de organizare și funcționare a Catedrei Științe juridice

PDF icon Regulament de organizare și funcționare a Catedrei Științe politice și relații internaționale

PDF icon Regulament cu privire la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament privind organizarea studiilor în baza Sistemului Național de Credite de Studiu în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament privind stagiul de practică la ciclul II – studii superioare de master în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament cu privire la ocuparea locurilor cu finanțare din bugetul de stat vacante la ciclul II – studii superioare de master în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor pentru studenții ciclului II – studii superioare de master în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament cu privire la mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice din cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Senatului Studențesc al Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulamentul Centrului de consiliere profesională al Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de masterat în Academia de Administrare Publică

PDF icon Regulament cu privire la activitatea Consiliului Departamentului Studii Superioare de Master din cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulamentul privind gestiunea şi accesul la bazele de date a programelor de studii în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament privind organizarea şi administrarea site-ului Academiei de Administrare Publică

PDF icon Regulament privind evaluarea personalului ştiinţifico-didactic în Academia de Administrare Publică

PDF icon  Politica instituțională a Academiei de Administrare Publică privind Accesul Deschis la Informație

Aprobate de Consiliul Calității

PDF icon Procedura cu privire la evaluarea satisfacției beneficiarilor programelor de master

PDF icon Procedura privind identificarea nevoilor de învățare la studii superioare de master

Aprobate de Consiliul Departamentului Studii Superioare de Master

PDF icon Metodologia de acumulare a minimului curricular inițial, recunoaștere și echivalare a creditelor de studii în cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Metodologia privind repartizarea orelor pentru unitățile de curs din cadrul Academiei de Administrare Publică

PDF icon Procedura cu privire la organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică la ciclul II – studii superioare de master

PDF icon Procedura cu privire la Sistemul antiplagiere

Aprobate de Comisia de asigurare a calității a Departamentului Studii Superioare de Master

PDF icon Procedura cu privire la elaborarea, evaluare și revizuirea Planurilor de învățământ la ciclul II – studii superioare de master

PDF icon Procedura privind elaborarea, aprobarea, evaluarea și revizuirea curriculumurilor la programele de master

PDF icon Procedura privind consultarea Planurilor de învățământ cu părțile interesate

PDF icon Procedura cu privire la evaluarea, examinarea și notarea performanțelor studenților

PDF icon Procedura cu privire la organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică la ciclul II – studii superioare de master

PDF icon Procedura privind susținerea tezelor de master în cadrul AAP

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.