Acte normative naționale

 1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
 2. Codul Educaţiei al Republicii Moldova
 3. Codul muncii al Republicii Moldova
 4. Codul de etică şi deontologie profesională a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic
 5. Legea privind protecția datelor cu caracter personal, (nr. 133 din 08.07.2011)
 6. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, (nr. 60 din 30.03.2012)
 7. Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor, (nr. 201 din 2009) Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Anexa nr. 10, Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici), (nr.158-XVI din 04.07.2008)
 8. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, (nr. 353 din 05.05.2010)
 9. Hotărârea Guvernului cu privire la Academia de Administrare Publică, (nr. 225 din 26.03.2014)
 10. Hotărârea Guvernului cu privire la Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația - 2020”, (nr. 944 din 14.11.2014)
 11. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, (nr. 616 din 18.05.2016)
 12. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020, (nr. 970 din 11.08.2016)
 13. Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, (nr. 201 din 28.02.2018)
 14. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
 15. Hotărârea de Guvern anuală cu privire la Comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice
 16. Ordinul MECC cu privire la măsurile antiplagiat în instituțiile de învățământ superior
 17. Ordinul MECC cu privire la Foaia de parcurs privind instituţionalizarea învăţământului superior pentru anii 2020-2025, (nr. 997 din 18.09.2020)
 18. Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituțional privind organizarea evaluării activității de învățare, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, (nr. 881 din 18.12.2009)
 19. Recomandări - cadru privind structurile de management intern al calităţii (Dispoziția ME nr. 503 din 27.11.2014)
 20. Recomandări - cadru privind îmbunătăţirea programelor de studii ciclul II, master bazate pe rezultatele evaluărilor externe a calităţii în vederea acreditării acestora (Ordin MECC, (nr. 569 din 15.12.2017)
 21. Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului (nr. 56 din 27.01.2014)
 22. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei, (nr. 1046 din 29.10.2015)
 23. Ghid de evaluare externă a programelor de studii superioare de master (ciclul II), aprobat prin decizia ANACEC nr. 27 din 25.09.2020
 24. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, (nr. 140 din 25.02.2006)
 25. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, (nr. 970 din 10.09.2014)
 26. Plan-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de master (ciclul II) şi integrate (Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020)

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.