Arhivă

 

 

ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 2019


Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la buget și în bază de contract, pentru anul academic 2019 – 2020, la următoarele specialități:

563.01. Teoria, metodologia administrației publice;

563.02. Organizarea și dirijarea în instituțiile publice: servicii publice.

Anexe (descarcă în format MS Word)

 


 

ADMITERE DOCTORAT 2018

Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii de doctorat, cu finanțare de la buget și în bază de contract, pentru anul academic 2018 - 2019, la următoarele specialități:

563.01. Teoria, metodologia administrației publice.

563.02.Organizarea și dirijarea în instituțiile publiceservicii publice.

Anexe

 


ADMITERE DOCTORAT 2017

Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii de doctorat, cu finanțare de la buget și în bază de contract, pentru anul academic 2017-2018, la următoarele specialități:

563.01.Teoria, metodologia administrației publice.

563.02.Organizarea și dirijarea în instituțiile publiceservicii publice.

Anexe

 


ADMITERE DOCTORAT 2016

Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii de doctorat, cu finanțare de la buget și în bază de contract, pentru anul academic 2016-2017, la următoarele specialități:

563.01.Teoria, metodologia administrației publice.

563.02.Organizarea și dirijarea în instituțiile publice; servicii publice.

Anexe

 


ADMITERE DOCTORAT 2015

1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Academia de Administrare Publică anunță concurs pentru admiterea la studii prin doctorat (cu finanțare de la buget și în bază de contract) pentru anul academic 2015-2016, la următoarele specialități:

563.01. Teoria, metodologia administrației publice.

563.02. Organizarea și dirijarea în instituțiile publice; servicii publice.

Admiterea la studii prin doctorat se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III(HG nr. 1007  din  10.12.2014, publicat în Monitorul Oficial nr.386-396/1101 din 26.12.2014).

La concursul de admitere la doctorat pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, deținători ai diplomei de masterat sau de licență, cu media generală nu mai mică de 8,0 si nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9,0. La doctorat se admit şi cetăţeni străini şi apatrizi, cu studii postuniversitare specializate sau universitare, in baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale.

Absolvenții instituțiilor de învațămînt superior, deținători ai diplomelor eliberate pînă în anul 1995 inclusiv, au dreptul participe la concursul de admitere în aceleași condiții.

Candidații la doctorat vor susține 2 examene:

2. CALENDARUL ADMITERII

  • înscrierea candidaţilor: 9 – 30noiembrie2015;
  • susținereaprobelor de concurs: 3 – 15 decembrie2015 - Orarul examenelor de admitere la doctorat;
  • înmatriculareaca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat): 17 decembrie 2015.

Planul de admitere la studii prin doctorat  (cu finanţare bugetară) pentru anul de studii 2015 –2016.

3. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII  LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune o cerere (Vezi forma pentrucompletare),pe numele rectorului Academiei, insoțităde următoarele acte:

  • diploma de master sau de studii superioare cu suplimentul respectiv (originalul şi copie );

  • referat ştiinţific (în volum de 20-25 pagini) cu tema la specialitatea aleasă, copia lucrărilorştiinţifice publicate (Vezi cerințele față de referatul științific);

  • extrasul din procesul-verbal al şedinţei senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei sau recomandaţiile a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;

  • curriculum vitae;

  • copia buletinului de identitate;

  • copia legalizată a carnetului de muncă;

  • 3 fotografii 3x4 cm.

NOTĂ:Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia României) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acesteia de către Ministerul Educaţiei.

Actele urmeaza a fi depuse la Școala doctorală din cadrul Academiei de Administrare Publică, pe adresa: str. Ialoveni, 100, et. 2, bir. 205, 72-38-66 (responsabilCrîjanovschi Maria, metodist).

Programele pentruexamenele de admitere doctorat pot fi consultate în secţiunea Studii→Doctorat→Programele examenelor admitere.

Date de contact:

Dulschi Silvia,dr., conf. univ., director Școala doctorală în științe administrative:
Тel.: +(37322) 28-40-84

Crîjanovschi Maria, metodist Școala doctorală în științe administrative:

Теl.: +(37322) 72-38-66

Fax: +(37322) 28-48-7l

e-mail: academia_doctorat@mail.ru

 


Inaugurarea anului academic 2013-2014 la studii prin doctorat

La 1 noiembrie a fost lansat anul de studii prin doctorat. La şedinţa de inaugurare au participat: Vasile MARINA, dr. hab., prof. univ., Rector al Academiei; Oleg BALAN, dr. hab., prof. univ., Prim-prorector al Academiei; Rodica SOBEŢCHI-CAMERZAN, şef Secţie informare şi documentare; Andrei GROZA - şef Catedră ştiinţe administrative, unitatea primară de realizare a tezei de doctorat și a programului de instruire avansată la disciplinele de specialitate.

De asemenea, au fost prezenţi, membrii catedrei, conducătorii ştiinţifici de doctorat, din cadrul Academiei: DULSCHI Ion, dr., conf. univ., POPOVICI Angela, dr., conf. univ., SOLOMON Constantin, dr. hab., prof. univ., CUŞMIR Marcel, dr. hab., conf. univ., ŞAPTEFRAŢI Tatiana, dr., conf. univ., ROŞCOVANU Mihail, dr., conf. univ.

În mesajul de salut către doctoranzi, domnului Rector, Vasile MARINA, a menţionat importanţa unei atitudini serioase şi conştiente în elaborarea tezei de doctorat. A subliniat, tema tezei de doctorat trebuie se încadreze în direcţiile prioritare ale ştiinţei naţionale şi coreleze cu tendinţele ştiinţei mondiale, de asemenea, ţină cont de interesele economiei naţionale. Totodată, fie formulată reieşind din interesele ştiinţifice ale Academiei şi cele ale doctorandului. Domnul Rector, a propus, ca fiecare doctorand fie antrenat în realizarea unui proiect de cercetare şi astfel, temei tezei fie corelarea cu obiectivele proiectului respectiv.

Domnul Prim-prorector, Oleg BALAN, le-a urat doctoranzilor succese şi multă perseverenţă, subliniind că tema propusă trebuie să aibă un subiect concret şi formulată concis. La începutul studiilor de doctorat se admite o formulare mai largă a temei, urmînd ca pînă la finalizarea lucrului asupra tezei, ea să fie formulată cu precizie. În scopul evitării suprapunerii şi dublării cercetărilor de doctorat, doctorandul şi conducătorul de doctorat, urmează să consulte baza de date a CNAA şi alte baze de date similare din lume în privinţa temelor tezelor de doctorat aflate în derulare sau realizate anterior.

Reprezentantul Direcţiei Cooperare şi Investigaţii Ştiinţifice (în continuare DCIIŞ), dna Silvia DULSCHI, dr. conf. univ. inter., a dat citire ordinului de înmatriculare, venind cu informaţie, cu accent, pe actele normative, de care urmează să se conducă în activitatea lor doctoranzii şi, în special, cele, care vizează formularea şi argumentarea temei de cercetare. S-a menţionat că în termen de 3 luni după înmatriculare, urmează să fie confirmaţi conducătorii de doctorat şi să se aprobe temele tezelor, de către Senatul AAP, să se aprobe Programul individual de activitate al doctorandului, de către Consiliul Științific al AAP. În accest scop, s-a propus doctoranzilor pînă la 20 noiembrie 2013, să se determine în privința conducătorului ştiinţific, pentru ca în comun, să formuleze tema de cercetare, să elaboreze baza conceptuală şi să întocmească planul tezei de doctorat.

Doctoranzii au fost informaţi şi despre faptul că conducătorul de doctorat şi tema tezei, pot fi schimbate, doar o singură dată pe parcursul studiilor de doctorat, din motive întemeiate, şi numai în cadrul specialităţii ştiinţifice la care doctorandul a fost înmatriculat sau uneia înrudite acesteia, dar nu mai tîrziu decît cu un an înainte de expirarea termenului de doctorat, prin hotărîrea Senatului. Cu referinţă la „Recomandările privind numirea conducătorului de doctorat, aprobarea proiectului de cercetare şi a temei tezei de doctorat, elaborarea planului de activitate a doctorandului", aprobate prin Hotărîrea nr. AT 9/2 din 22 decembrie 2011, dna Dulschi a remarcat, că în acelaşi termen, de 3 luni, urmează să fie aprobat Programul individual de activitate al doctorandului, de către Consiliul Ştiinţific, document care reflectă activitatea științifică a doctorandului, pentru toţi anii de studiu. În continuare, dna Silvia Dulschi, s-a referit la organizarea studiilor de doctorat şi la ceea ce cuprinde programul de pregătire a doctoranzilor.

Andrei GROZA, şeful Catedrei ştiinţe administrative, în luarea de cuvînt, a atras atenţia doctoranzilor asupra cerinţelor faţă de alegerea temei de doctorat, problemelor care apar în formularea temei: suprapunerea temelor, necorespunderea temei specialităţii alese. De asemenea, dl Groza, s-a referit la atestarea doctoranzilor, remarcînd faptul că în luna noiembrie, Catedra ştiinţe administrative, de comun cu DCIIŞ, analizează activitatea ştiinţifică a doctoranzilor, în baza raportului doctorandului privind realizarea Programului individual de activitate. Consiliul Ştiinţific al Academiei, atestează activitatea doctorandului.

În continuare, au luat cuvîntul membrii catedrei, conducătorii ştiinţifici de doctorat: DULSCHI Ion, dr., conf. univ., POPOVICI Angela, dr., conf. univ., SOLOMON Constantin, dr. hab., prof. univ., CUŞMIR Marcel, dr. hab., conf. univ., ŞAPTEFRAŢI Tatiana, dr., conf. univ., ROŞCOVANU Mihail, dr., conf. univ., care au felicitat doctoranzii cu noul lor statut, le-au dorit multă sîrguinţă şi putere pentru a realiza teza de doctorat.

În final, Rodica SOBEŢCHI-CAMERZAN, şeful Secţiei informare şi documentare, s-a alăturat felicitărilor şi urărilor de bine, comunicîndu-le doctoranzilor despre resurselor bibliografice ale Academiei de Administrare Publică şi descriind posibilitatea utilizării lor.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.