Departamentul Studii superioare de master

Departamentul Studii superioare de master este o subdiviziune a Academiei misiunea căreia constă în exercitarea funcţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare şi evaluare a procesului didactico-educaţional şi ştiinţific la studii superioare (ciclul II - masterat).

Activitatea Departamentului este predeterminată de Statutul Academiei, Regulamentul de ordine internă, ordinele Rectorului, legislaţia în vigoare şi actele normative referitoare la instruirea universitară şi postuniversitară din şi pentru administraţia publică centrală şi locală.

Scopul Departamentului este asigurarea realizării şi realizarea calitativă şi  eficientă a procesului instructiv-educativ în colaborare cu catedrele şi alte subdiviziuni ale Academiei,  cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu structuri administrativ-didactice similare, iar în cadrul unor programe de colaborare a Academiei cu instituţii universitare şi postuniversitare din Republica Moldova şi alte ţări.

Atribuţiile Departamentului:

 • monitorizează şi coordonează activităţile de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ la studii superioare, ciclul II - master;
 • participă la planificarea instruirii la studii superioare, ciclul II - master în Academie, evaluarea rezultatelor procesului de instruire prin acţiuni concrete ce optimizează influenţa formativă asupra studenţilor;
 • coordonează, monitorizează şi generalizează activităţile metodico-didactice şi ştiinţifice;
 • organizează împreună cu catedrele procesul de selectare şi înmatriculare a studenţilor;
 • monitorizează şi coordonează activităţile de planificare şi repartizare a volumului sarcinii didactice a corpului profesoral - didactic în conformitate cu planurile de învăţământ, normativele de timp şi alte acte normative ce reglementează procesul didactico-educaţional la toate formele de studii;
 • coordonează respectarea regimului procesului de instruire şi monitorizează folosirea raţională a spaţiului auditorial;
 • elaborează, monitorizează şi coordonează orarul orelor auditoriale (prelegeri, seminare, ore practice, examene);
 • evaluează şi generalizează contingentul de studenţi: înmatriculări, exmatriculări, transferuri, concedii academice, restabiliri, revizuirea grupelor academice, promovarea studenţilor de la an la an;
 • organizează şi asigură catedrele cu formulare, documentaţie metodică de studii (registre, fişe de studii, planuri individuale, ş.a.) necesare pentru desfăşurarea eficientă a procesului de instruire;
 • participă împreună şi catedrele la elaborarea strategiei de formare profesională a funcţionarilor publici şi a persoanelor cu funcţii de răspundere elective şi realizarea acesteia;

 

Organul suprem de conducere al Departamentului Studii Superioare de Master este Consiliul Departamentului, care este ales pentru un termen de cinci aniConsiliul Departamentului include cadre didactico-ştiinţifice și studenţi.

 

Consiliul Departamentului Studii superioare de master are următoarele atribuţii:

 • determină strategia dezvoltării Departamentului;
 • propune pentru Senatul Academiei structura Departamentului;
 • propune, în conformitate cu legislaţia în vigoare, candidaturi pentru ocuparea postului de director al Departamentului;
 • examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învăţămînt pe programe/specializări (pentru ciclul II - studii superioare de master), curriculumurile (programele analitice) pentru unităţi de curs/module;
 • analizează rezultatele pregătirii studenţilor/masteranzilor (rezultatele sesiunilor şi stagiilor de practică etc.), examinează problemele cu privire la fluctuația contingentului de studenţi/masteranzi (promovarea, restabilirea, transferul de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua specializare etc.);
 • propune pentru aprobare Senatului Academiei specializările şi programele pentru ciclul II, studii superioare de master;
 • aprobă planurile de cercetări ştiinţifice şi de perfecţionare a cadrelor ştiinţifico-didactice, planurile individuale ale doctoranzilor, precum şi documentele privind atestarea lor, avizează conducătorii de doctorat;
 • evaluează rezultatele susţinerii tezelor de master şi le propune Senatului pentru aprobare;
 • anual, aprobă şi propune pentru confirmare Senatului raportul directorului cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a Departamentului;

 

Componenţa Consiliului Departamentului Studii superioare de master:

 

Preşedinte al Consiliului Departamentului – Dulschii Ion, dr., conf. univ.

Secretar – Castrașan Tatiana, metodist principal, DSSM

 

Membri ai Consiliului Departamentului:

Tofan Tatiana – dr., conf. univ., şef Catedră Economie şi management.

Goriuc Silvia – dr. conf. univ., şef catedră Ştiinţe juridice.

Zelenschi Angela – dr. conf., univ., şef Catedră Ştiinţa administraţiei.

Popovici Angela – dr. conf. univ., şef Catedra Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale.

 

Regulamentul de activitate al Consiliului Departamentului Învăţământ Superior, aprobat la şedinţa Senatului AAP,proces verbal nr. 9/6 din 10 iulie 2014

REGULAMENT cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, în cadrul Academiei de Administrare Publică

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.