Proiecte internaționale realizate de către Academia de Administrare Publică


Denumirea proiectului: „Funcționarii publici și oficialii aleși pentru egalitatea de gen”.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul Suediei.

Perioada de implementare: 2021-2022.

Manager de proiect: Aurelia ȚEPORDEI.

Scopul proiectului: promovarea integrării egalității de gen în procesul de elaborare a deciziilor și politicilor publice, planurilor și bugetelor entităților sensibile la gen.

Rezultate:

 • consolidarea capacităților funcționarilor/funcționarelor publici/publice din autoritățile publice centrale și locale și oficialilor locali în domeniul egalității de gen;
 • consolidarea cunoștințelor și capacităților tehnice ale funcționarilor/funcționarelor publici/publice și factorilor de decizie din cadrul raioanelor Cahul și Ungheni în domeniul bugetării sensibile la gen;
 • oferirea coaching-ului funcționarilor/funcționarelor publici/publice și oficialilor aleși privind abordarea integrată a egalității de gen și bugetarea sensibilă la gen în procesul de planificare a programelor;
 • proiectarea și livrarea e-cursului pentru instruirea funcționarilor/funcționarelor publici/publice și oficialii locali cu genericul “Integrarea perspectivei de gen în politicile publice”;
 • consolidarea cunoștințelor personalului ministerelor cu atribuții de securitate, apărare și gestionare a finanțelor în domeniul egalității de gen, bugetării sensibile la gen, mainstreaming-ului de gen și leadership-ului;
 • conceptualizarea, proiectarea și digitizarea e-cursurilor în domeniul egalității de gen și hărțuirii sexuale etc;
 • traducerea și digitizarea e-cursului UN Women “Egalitatea de Gen – Femeile, Pacea și Securitatea”.
   

Denumirea proiectului: Comprehensiunea Uniunii Europene: abordarea multiconceptuală /EUDIPSEC/620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPIMO-CMAIR.

Finanțator: UE.

Perioada de implementare: 2020-2023.

Manager de proiect: Ludmila Roșca.

Scopul proiectului: îmbunătăţirea abilitaţilor civice ale studenţilor şi a tinerilor profesionişti prin instruire și acumulare de cunoştinţe despre aspectele Uniunii Europene relevante pentru viaţa lor academică şi profesională; Integrarea şi diversificrea disciplinelor legate de UE în cadrul programelor propuse studenţilor; Stimularea dialogului între oamenii de ştiinţă şi politicienii / grupurile profesionale / societatea civilă din Republica Moldova.

Rezultate: pregătirea prelegerilor şi seminarilor, precum şi materialelor didactice la două discipline; instruirea studenţilor în domeiul diplomaţiei şi securităţii europene; organizarea de conferinţe anuale şi mese rotunde cu participrea studenţilor din diferite universităţi; publicarea a cel puţin 12 artcole, lucrări pe tema proiectului; publicarea a 2 manuale.
 


Denumirea proiectului: ,,Parteneriat Transfrontalier pentru Dezvoltarea antreprenoriatului socal 2SOFT/1.1/10”.

Finanțator: UE.

Tipul proiectului: aplicativ; internațional.

Perioada de implementare: 2020-2022.

Manager de proiect: Dinu Manole.

Scopul proiectului: asigurarea creșterii economice și imbunătățirea calității vieții oamenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, în special din grupuri vulnerabile prin dezvoltarea abilităților specifice în domeniul economiei sociale/antreprenoriatului social.

Obectivele: dezvoltarea unui centru transfrontalier de resurse în domeniul economiei sociale/antreprenoriatului social. Dezvoltarea unor programe specifice de studiu pentru antreprenoriatul social, programe care să stimuleze creativitatea, inovarea și cetățenia activă. Promovarea impactului economiei sociale/antreprenoriatului social asupra dezvoltării economice și îmbunătățirea calității vieții persoanelor din regiunea transfrontalieră.

Realizări: proiectul a fost lansat la 03.11.2020. A fost înființat Centrulde resurse din cadrul AAP.


Denumirea proiectului:Initiatives francophones d’établissement 2019-2022”

Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) oferă sprijin statelor membre și statelor observatoare în eforturile lor de a pune în aplicare „Vademecum-ul cu privire la utilizarea limbii franceze în organizațiile internaționale”, precum și să respecte angajamentele „Politicii integrate de promovare a limbii franceze”. Prin proiectul Initiatives francophones d’établissement 2019-2022, implementat în Republica Moldova de Academia de Administrare Publică, care este coordonator al proiectului la nivel național, OIF vine să consolideze capacitatea diplomaților și funcționarilor publici responsabili de cooperarea internațională  de a negocia și comunica în limba franceză în cadrul instituțiilor europene și internaționale.

Scopul proiectului este de a consolida competențele profesionale șitehnice specifice limbii francezea diplomaților șifuncționarilor publici, în perspectiva realizării prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea  Europeană.

Obiective:

 • consolidarea competențelor diplomatilor și funcționarilor publici pentru limba franceză structurate pe nivele de cunoaştere) pentru a negocia și comunica în limba franceză în cadrul instituțiilor europene și internaționale;
 • dezvoltarea capacităţilor profesionale pe teme de interes european – cunoaştere a politicilor, instituțiilor, mecanismelor şi instrumentelor de acțiune europene.

Proiectul Initiatives francophones d’établissement 2019-2022, realizat de Academia de Administrare Publicăîn parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei, contribuie la creşterea capacităţii diplomaţilor şi funcţionarilor publici de a comunica în limba franceză în cadrul dezbaterilor şi negocierilor în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, precum şi la îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a politicilor, mecanismelor şi instrumentelor europene. 

Implementarea acestui proiect se preconizează pe o durată de patru ani, având în vedere complexitatea sarcinilor și provocările cu care se confruntă diplomații și funcționarii publici moldoveni.

Activitățile din cadrul proiectului includ instruiri lingvistice pentru diplomații și funcționarii publici din autoritățile administrației publice centrale soldate cu certificarea internațională, precum și o serie de seminare specializate.

Rezultatele scontate de pe urma implementării proiectului IFE 2019-2022 țin de creşterea capacităţii diplomaţilor şi funcţionarilor pu­blici de a comunica şi negocia în limba franceză, de a utiliza şi redacta documente oficiale în această limbă. Se așteaptă ca la finele implementării proiectului grupul țintă să posede limba franceza la nivelul B1; B 2; C1; C2  potrivit CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues).  De asemenea, se așteaptă consolidarea capacităților profesionale ale diplomaților și funcționarilor publici în domeniul afacerilor europene (cunoaştere a politicilor, mecanismelor şi instrumentelor  europene).

Proiectul Initiatives francophones d’établissement 2019-2022 contribuie la promovarea și susținerea semnificativă a capacităților francofone în domeniul relațiilor internaționale, la creșterea prezenței limbii franceze și a plurilingvismului pe scena internațională și la dezvoltarea rețelelor de experți tehnici francofoni.

Pe parcursul anului 2020, au fost instruiți în cadrul cursurilor lingvistice 18 funcționari publici din cadrul autorităților administrației publice centrale, dintre care 17 au urmat instruirea colectivă, iar 1 persoană a urmat cursuri individuale. La finalul instruirii lingvistice 6 persoame au susținut examenul de certificare internațională, dintre care 4 au obținut certificatul ,,Diplôme de français professionnel” (Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile de France.


 

Denumirea proiectului: Diversitatea culturală și interculturalitatea în contextul geopolitic european (sf. sec. XX – încep. Sec. XXI).

Perioada de implementare: 2018-2022.

Cifrul şi denumirea specialităţii ştiinţifice: 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei.

Program de postdoctorat, finanțat de la bugetul de stat pentru anul academic 2017 – 2018.

Tipul proiectului: științificșc, național.

Manager de proiect: Simion Roșca.

Scopul investigației: elaborarea și publicarea monografiei: Diversitatea culturală și interculturalitatea: abordare conceptuală;Elaborarea și susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe politice.
Obiectivele proiectului: conceptualizarea bazei euristice a diversității culturale și interculturalității; fundamentarea teoretico-metodologică a diveresității culturale și înterculturalității în contextul geopolitic din Europa (sf. sec. XX – încep. Sec. XXI); integrarea problematologică a diversității culturale și interculturalității în metadomeniul relațiilor internaționale; investigarea caracterului instrumental al conceptelor operaţionale privind diversitatatea culturală și interculturalitatatea în țările UE și Parteneriatului Estic; delimitarea conceptuală dintre diversitatatea culturală și interculturalitatate în țările UE; evidențierea tematicii dominante în diversitatea culturală și interculturalitatea din Europa; identificarea dimensiunilor diveresității culturale și înterculturalității în țările UE și țările din imediata vecinătate; demonstrarea necesităţii teoretico-practice a studiului diversității culturale și interculturalități.

 


Denumirea proiectului: ,,Migrația ca factor decisiv de influență asupra securității UE/MIG/EUS” 586976-EPP-1-2017-1-MD-EPPIMO-MODULE.

Finanțator: UE.

Perioada de implementare: 2017-2020.

Manager de proiect: Liudmila Golovataia.

Scopul proiectului: promovarea dimensiunii și valorilor europene în educația Republicii Moldova la nivel instituțional și național.

Realizări 2020: elaborarea materialelor didactice, a curriculum-uri la discipline planificate în programele de studii; publicarea a 2 manuale: V.Beniuc ,,Politica externă, de securitate și apărare a Uniunii Europene”; L.Golovataia ,,Миграция как вызов безопасности в Европейском Союзе, organizarea uneii Mese rotunde. 

 


Denumirea proiectului: ”Educational for Drone / eDrone” (574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP Comisia Europeană, programul ERASMUS+15.10.2016 - 2021).

Scopul proectului: definirea unui mediu de învățare pentru oferirea oportunităților de obținere a noi competențe legate de utilizarea dronelor în activități profesionale.

Aceste noi competențe se referă în special la utilizarea soluțiilor TIC avansate pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul dronelor, care ar contribui la optimizarea competențelor profesionale, vizate în Strategia de dezvoltare socio-economică 2020 a țărilor partenere, cât și în ceea ce privește crearea de noi oportunități de angajare, în special pentru tineri, precum se menționează în Raportul Comisiei Europeane „Tineretul în mișcare“.

Utilizarea dronelor de către profesioniști vor deschide noi oportunități care necesită cunoștințe practice și teoretice.

Componentele de bază:

Obiectivul principal al proiectului eDrone este de a oferi instituțiilor de învățământ superior din țările partenere posibilitatea creării centrelor de instruire privind utilzarea dronelor, de asemenea, a transferului de cunoștințe profesioniștilor în domeniu, din fiecare țară parteneră.

Proiectul își propune realizarea unei infrastructuri inovatoare bazate pe TIC în scopul utilizării tehnologiilor și a unei metodologii actualizate care să permită tuturor țărilor partenere crearea unei rețele pentru schimb de experiență și baze de date.

Finanţarea: Comisia Europeană.

Realizări 2020: 1 ședință de monitorizare, 3 consorțiu mitinguri, 6 ședințe de lucru, materiale didactice elaborate, rapoarte finale(tehnic și financiar).


Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova.

Sumarul proiectuluiPartenerii principali, Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova au colaborat în mai multe proiecte mai mici şi mai mari. In acest proiect, partenerii vor colabora şi vor disemina cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din Moldova. Activitatea principală în cadrul acestui proiect va fi consolidarea capacităţii bibliotecarilor, şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior. În acest scop, vor fi organizate o serie de ateliere de lucru la Chişinău şi trei şcoli de vară.

Prin intermediul atelierelor de lucru şi a şcolilor de vară, comunitatea bibliotecarilor academici din Moldova va obţine spaţiu de dezbateri, şi, astfel, va dezvolta reţele interne de personal care lucrează în aceleaşi domeniu. Comunicarea în cadrul proiectului, prin intermediul unui blog / pagini web ca instrument principal, va sprijini, de asemenea, constituirea reţelei. În acelaşi timp, diseminarea informaţiei privind activitatea în cadrul proiectului la conferinţe internaţionale, vizita de studiu în bibliotecile universitare din Norvegia şi training-urile susţinute de către experţii internaţionali vor oferi accesul la reţeaua internaţională pentru bibliotecarii academici din Moldova.

În cazul în care proiectul va avea succes, bibliotecarii care lucrează în bibliotecile universitare din Moldova vor fi mai bine pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. Acest lucru va influenţa calitatea învăţământului superior şi a cercetării. Bibliotecarii vor cunoaşte mai bine limba engleză şi vor consolida comunicarea în cadrul reţelelor create, atât în Republica Moldova, cât şi în peste hotare. Publicul larg va fi mai conştient de  importanţa bibliotecilor.

https://newinformationservices.wordpress.com/

 


 

Denumirea proiectului: Serviciide suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi  reformarea bibliotecilor 2015-2017.

Scopul: Consolidarea și modernizarea bibliotecilor prin îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului din bibliotecă în instituțiile superioare de învățământ în Armenia, Moldova și Belarus.

Componentele de bază:

-    Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului din biblioteci, concentrat pe îmbunătățirea standardelor de calitate și de performanță pentru bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus, în  scopul îmbunătățirii calității serviciilor acordate de biblioteci învățământului superior și sporirea  relevanței lor pe piața muncii și în societate.

-   Consolidarea managementului, capacităților de inovare şi accesibilitate în bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus prin elaborarea politicilor şi planificare strategică.

-    Stabilirea și menținerea unei Rețele ale parteneriatului estic de servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci (LNSS) prin diseminarea, valorificarea rezultatelor proiectului pe viitor atât la nivel național cât și în regiunea parteneriatului estic prin schimbul de cunoștințe, experiență, formare și expertiză în regiune.

Finanţarea: Comisia Europeană


Denumirea proiectului: ”Dezvoltarea competențelor instituțiilor responsabile de dezvoltarea regională” 2015-2016.

Scopul: Profesionalizarea administrației publice în Republica Moldova, sporirea potențialului în elaborarea propriilor strategii, precum și realizarea acțiunilor ce derivă din acestea.

Componentele de bază:

-         Vizite de studii în Polonia a experților și funcționarilor din Republica Moldova.

-         Formarea Centrului de dezvoltare strategică în cadrul Academiei de Administrare Publică.

-         Organizarea seminarelor de instruire pentru 100 de funcționari publici.

Finanţarea: Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei.


Proiectul"Integrarea principiilor de Bună Guvernare în cadrul studiilor din Academia de Administrare Publică ",01.09.2013– 31.08.2014.

Scopul:sporirea capacităţii sectorului public în Republica Moldova prin intermediul instituţiei şi pentru a ajuta ţara să-şi îndeplinească criteriile de aderare la UE, pentru a o direcţiona spre standardele UE. Acesta este un start al proiectului care ar putea fi un imbold pentru continuarea cooperării în domeniul educaţiei.

Componentele de bază ale proiectului:

1. Evaluarea curriculum-ului AAP.

2. Activităţi de formare pentru personalul AAP.

Finanţarea: Şcoala de Drept a Universităţii de Tehnologie din Talin (Estonia) şi Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.


 

Proiectul “REŢEAUADE COLABORARE A UNIVERSITĂŢILOR LA MAREA NEAGRĂ – UNIVER-SEA.NET” 18.04.2013 – 18.04.2015

Scopul: promovarea schimbului de valori şi experienţe între universităţile din ţările partenere prin intermediul unui program educaţional comun şi de reţea.

Componentele de bază ale proiectului:

 1. Efectuarea schimburilor de bune practici (ateliere de lucru comune) pentru identificarea componentelor de programe educaţionale care urmează fie dezvoltate în proiect.
 2. Dezvoltarea programelor comune de învăţământ în ceea ce priveşte promovarea valorilor educaţionale, etc.; modulele de curs vor fi disponibile on-line în format digital printr-un portal educaţional.
 3. Consolidarea identităţii regionale prin realizarea unei comunităţi virtuale între universităţi (atât cadre didactice, cât şi studenţi).
 4. Vizibilitatea acţiunii.
 5. Gestionarea şi coordonarea acţiunii.

Finanţarea: Programul Operaţional Transnaţional Bazinul Mării Negre 2007-2013 / UE; Programul de Cooperare Cross Border / UE.


 • Proiectul Consolidareacapacităţii administraţiei publice locale faţă de standardele UE şi celor mai bune practici" 2010 - 2011

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

Scopul: promovarea cooperării între instituţiile de instruire a funcţionarilor publici din Republica Moldova, România şi Ucraina şi consolidarea capacităţilor de instruire în domeniul calităţii serviciilor publice a APL.

Componentele de bazăale proiectului:

 • Instruirea si certificarea formatorilor (TOT) Moldova/Ucraina/România;
 • Organizarea şi desfăşurarea a 5 cursuri de instruire pentru funcţionari publici din APL din 3 regiuni din Republica Moldova şi 2 regiuni din Ucraina;
 • Organizarea a 60 seminare pe termen scurt pentru APL;
 • vizite de studiu/stagiere;
 • Elaborarea si editarea a două ghiduri;
 • Lansarea unui portal web regional.

Finanţarea: Programul de Cooperare Cross Border / UE.


 • Proiectul „Strategia Natională de Instruire a functionarilor publici din administratia publica locală a Republicii Moldova" 05/2005 - 09/2006

Scopul: elaborarea Strategiei Naționale de Instruire a funcționarilor publici

Componentele de bază ale proiectului:

 • Analiza Necesităților de Instruire;
 • Intervievarea;
 • Elaborarea draftului final de Strategie.

Strategia Nationalț de Instruire a fost elaboratț prin efort comun de catre 3 consultanți locali: 1 consultant (Academia de Administrare Publica), 2 experți internaționali și un Grup de Conducere (Academia fiind reprezentată și aici).

Finanțarea: Consiliul Europei; Comisia Europeană.


 • Proiectul USAID „Reforma Administratiei Publice Locale" (PRAPL)

Componenta: „Eficientizarea procesului de informare și comunicare la nivelul Administratiei Publice Locale bazate pe sponsorizarea în comun a activităților Internet" 2002 - 2003.

Scopul: consolidarea administrației publice locale în Republica Moldova prin lărgirea autonomiei, sporirea eficienței, responsabilității și transparenței autorităților publice locale din Moldova.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Descentralizarea financiară;
 • Îmbunătățirea serviciilor publice:
 • Organizațiile societății civile;
 • Planificarea strategică la nivel local;
 • Gestionarea proprietății;
 • Reforma legislativă în administrațtia publică locală;
 • Reteaua informatională a autorităților publice locale.

Finanțarea:AgențiaStatelor Unite pentru Dezvoltarea Internațonală (USAID).


 • Proiectul „Suport pentru reforma sistemului administrației publice locale și întăririi guvernării locale în Moldova" 2000 - mai 2004

Scopul: fortificarea capacității procesului de reformare din Moldova și consolidarea administraâiei publice locale, asigurarea asistenâei managementului financiar furnizat autorităților locale prin întărirea capacității instituâionale a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

Componentele de bază ale proiectului:

 • întărirea capacităților instituționale în domeniul elaborării bugetelor locale;
 • managementul financiar și general al comunelor;
 • editarea unei broșuri în domeniul bugetului și managementului general;
 • asistența tehnică furnizată și instalată în cadrul Academiei;
 • sporirea businessului regional, promovând Centre Informaționale de Business la Cahul și Tighina;
 • vizita de studiu în Suedia.

Finanțarea: Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internatională (SIDA/ASDI) și SIPU-International.


Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.