Proiecte naționale realizate de către Academia de Administrare Publică

Denumirea proiectului: Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare (cifrul: 20.8009.0807.28), proiect de cercetare și inovare, Program de stat. (2020-2023).

Finanțator: ANCD.

Durata proiectului: 2020-2023.

Tipul proiectuluui: științific, național.

Scopul proiectului: acumularea materialului empiric cu referire la definirea ți interpretarea conceptelor de securitate, securitate umană, securitate economică, integrare socială, educație, instruire continuă, diplomație economică, dialog politic, dialog intercultural. Elaborarea materialelor didactice informative pentru beneficiarii direcți ai Proiectului: elevi, studenți, cadre didactice din licee, colegii și centre de excelență, necesare pentru susținerea procesului instruirii continue. Inițierea unui dialog social între experți în educație și securitate umană cu cadrele didactice din instituțiile preuniversitare, formatorii de opinie, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, partidelor politice.

Realizări obținute: Masa rotundă ,,Cunoașterea – suport al integrării sociale”, Conferința științifico-practică cu participare internațională ,,Performanța în educație: factori cheie în asigurarea securității umane”, Masă rotundă cu participare internațională ,,Diplomația UE în spațiul Parteneriatului Estic”, au fost elaborate și publicate 5 broșuri analitico-informative.

Manager de proiect: Ludmila Roșca.

Raport de activitate pentru anul 2021
 


Denumirea proiectului: ,,Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030

Denumirea proiectului:,,Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, gestionat de Cancelaria de Stat în colaborare cu Agenția de cooperare internațională a Germaniei (GIZ) și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ).

Obiectivul proiectului:Îmbunătățirea capacităților și proceselor de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova.

Beneficiarii proiectului:Cancelaria de Stat, Biroul Național de Statistică, utilizatorii de date din entitățile publice, entități din sectorul non-guvernamental, sectorul privat şi mediul academic.

Academia de Administrare Publică participă la implementarea activităților din cadrul componentei ce vizează  consolidarea capacităților părților interesate relevante de a utiliza date oficiale și alternative pentru monitorizarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” (SND).

Activități:

1. Identificarea entităților publice, entităților din sectorul non-guvernamental, sectorul privat şi mediul academicimplicate în analiza, monitorizarea şi evaluarea implementării obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030” şi ale Agendei 2030. Elaborarea listei utilizatorilor de date din cadrul fiecărei entități și a activităților care urmează a fi realizate de către aceștia.

2. Elaborarea Metodologiei de evaluare a necesităților de instruire ale utilizatorilor de date.

3. Evaluarea necesităților de instruire ale utilizatorilor de datenecesare pentru utilizarea eficientă a datelor.

4. Elaborarea listei cursurilor de dezvoltare profesională și a conținutului de bază a acestora pentru instruirea utilizatorilor de date, în baza necesităților de instruire identificate, precum și a specificului entităților.

Perioada de implementare:15.01.2021-15.04.2021

Echipă de experți:Serghei PalihoviciAurelia Țepordei și Irina Ciutac


Denumirea proiectului: Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, faza 2, 2016-2020.

Obiectivul General al Proiectului: Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale.

I domeniu de intervenţie: Consultanță și suport în promovarea și implementarea politicii de dezvoltare regională acordă sprijin partenerilor în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legislativ la standardele EU, precum și în armonizarea fondurilor interne și externe existente.

Al II-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea coordonării și monitorizării strategiilor de dezvoltare regională acordă sprijin atât Consiliilor de Dezvoltare Regională, cât și grupurilor de lucru în îndeplinirea funcțiilor lor de bază în planificarea regională integrată. Sunt introduse proceduri îmbunătățite de monitorizare bazată pe rezultate.

Al III-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea dezvoltării și implementării strategiilor de dezvoltare regională are ca scop prefecționarea capacităților de planificare și implementare ale celor trei Agenții de Dezvoltare Regională în următoarele domenii:

 • Dezvoltarea participativă a strategiilor;
 • Planificare integrat;
 • Dezvoltarea și implementarea proiectelor.

Al IV-lea domeniu de intervenție: Instituționalizarea modulelor de instruire și a măsurilor de dezvoltare a capacităților urmărește să amplifice "bunele practici" ale modulelor de formare elaborate anterior pentru sporirea capacităților în prestarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare.


Denumirea proiectului: „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE” (proiect fundamental), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Organizarea a 4 mese rotunde;
 • Vizite de studii;
 • Elaborarea și publicarea a 20 de articole științifice;
 • Elaborarea proiectului recomandărilor pentru autoritățile publice locale;
 • Organizarea a 4 conferințe internaționale științifico-practice;
 • Elaborarea Curriculei de instruire la disciplinele: Administrație publică, Management public, Servicii publice, Politici publice;
 • Elaborarea unei monografii;
 • Elaborarea și publicarea a 4 articole în mass-media;
 • Elaborarea și înaintarea spre finanțare a 4 fișe de proiect.

Denumirea proiectului: „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune european (proiect aplicativ), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Workshop – ”Valorile și standardele Uniunii Europene”, organizat în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Masă rotundă”Managementul dezvoltării regionale a U.E., organizată în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Publicarea cercetărilor în cadrul proiectuluiarticole științifice la conferințe naționale și internaționale;
 • Concentrarea rezultatelor cercetării într-o monografie;
 • Organizarea unei conferințe științifice dedicată principalelor rezultate ale echipelor de cercetare participante în proiect.

Proiectul Managementul Finanțelor Publice

Proiectul prevede reformarea sistemului managementului finanțelor publice din Moldova în perioada 2006-2010.

Proiectul MFP este compus din 4 componente:

1. Planificarea si executarea bugetului;

2. Auditul intern;

3. Consolidarea capacității de instruire în domeniul managementului finanțelor;

4. Managementul proiectului, monitorizare și evaluare.

Componenta 3 din cadrul Proiectului MFP este implementată de catre Academia de Administrare Publică prin consolidarea capacității sale în domeniul managementului finantelor publice.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Crearea Direcției de Perfecționare Profesională a Personalului;
 • Dezvoltarea capacităților personalului care se ocupă de formarea continuă în cadrul unității;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de training orientate spre dezvoltarea aptitudinilor relevante și inovative.
 • Elaborarea și editarea celor a 18 module de instruire;
 • Instruirea și certificarea a 90 de formatori;
 • Organizarea și desfasurarea unui training-pilot pentru fiecare modul de instruire (aproximativ 360 de funcționari publici);
 • Vizite de studiu în Lituania, Suedia, Slovenia etc.
 • Asistenta tehnică furnizată și instalată în cadrul Academiei;
 • Crearea paginii web a Academiei.

Finanțarea: Banca Mondială și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA/ASDI).

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.