Regulamentul de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională AL ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

1. Dispoziţii generale

1.1. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Academiei de Administrare Publică, (în continuare Consiliu), este parte a sistemului organelor de conducere ale Academiei de Administrare Publică (în continuare Academia).
1.2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, Statutului Academiei, Cartei Universitare a Academiei, prezentul Regulament şi alte acte normative.
1.3. Prezentul Regulament stabilește modul de constituire, competențele și atribuțiile Consiliului, mecanismele de pregătire și desfășurare a ședințelor, precum și alte norme privind organizarea și funcționarea acestuia.

2. Constituirea Consiliului
2.1. Consiliul se constituie pentru un mandat de 5 ani, din nouă membri, după cum urmează:
a) trei membri desemnaţi: de Ministerul Educaţiei – un membru, de Ministerul Finanţelor – un membru, de Cancelaria de Stat – un membru. Membrii desemnaţi nu pot avea calitatea de salariat în cadrul ministerelor respective și Cancelariei de Stat;
b) doi membri din rândul cadrelor didactice titulare ale Academiei, care nu deţin funcţii de conducere şi nu sunt membri ai Senatului, propuși de catedre și selectaţi prin vot secret de adunarea generală a cadrelor didactice titulare ale Academiei şi a reprezentanţilor studenţilor din Senat şi din Consiliul Departamentului Studii superioare de master;
c) doi membri delegaţi din partea Senatului care sunt experţi externi şi nu au calitatea de titulari ai Academiei de Administrare Publică;
d) rectorul;
e) prorectorul.
2.2. Componența Consiliului include economiști și juriști.
2.3. Preşedintele Consiliului este ales de membrii acestuia prin vot deschis. Angajaţii Academiei nu pot fi aleşi în funcţia de preşedinte al Consiliului.
2.4. Consiliul alege un vicepreședinte, din rîndul membriilor, care va exercita atribuțiile președintelui Consiliului în cazul absenței acestuia sau imposibilității de a exercita atribuțiile de președinte și un secretar.
2.5. În cazul retragerii unuia din membrii Consiliului din motive obiective candidatura unui nou membru este aprobată în ordinea stabilită în p. 2.1 al prezentului Regulament.
2.6. Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizaţie lunară, cu excepţia rectorului şi a prorectorului Academiei. Indemnizaţia respectivă se achită din bugetul Academiei pentru membrii desemnaţi de aceasta, iar pentru membrii desemnaţi de fondator şi ministerele de resort – din bugetul fondatorului. Cuantumul indemnizaţiei, conform prevederilor Codului educației, este de un salariu mediu pe economie pentru membri şi de două salarii medii pe economie pentru preşedintele Consiliului.

3. Competențele și atribuţiile Consiliului
3.1. Consiliul activează în baza propriului Regulament, aprobat de Senatul Academiei și al Planului de activitate al Consiliului.
3.2. Consiliul are următoarele competenţe şi atribuţii:
a) coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică al Academiei, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, şi îl prezintă Senatului pentru aprobare;
b) monitorizează și evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă Senatului pentru aprobare proiectul bugetului Academiei;
c) aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;
d) asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală;
e) ia decizii, cu avizul favorabil al Senatului, privind:
- dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului Academiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
- iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
- metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
- activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
- angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior;
f) organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector al Academiei în conformitate cu Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
3.3. Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională poartă răspundere pentru deciziile luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Pregătirea şedinţei Consiliului
4.1. Consiliul se întruneşte în ședință cel puţin o dată în trimestru.
4.2. Consiliul se poate întruni, în şedinţe, în conformitate cu ordinea de zi, ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.
4.3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile menţionate, avînd dreptul de a-şi stabili problemele prioritare pentru examinare.
4.4. Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţă, prin coordonarea datei şi timpului cu Preşedintele Consiliului.
4.5. Şedinţa este pregătită de secretarul Consiliului, raportorii şi coraportorii chestiunilor prevăzute pentru examinare la şedinţă.
4.6. Raportorii şi coraportorii prezintă materialele (raport, informaţie,) pentru şedinţa Consiliului secretarului cu 7 zile înainte de şedinţă.
4.7. Materialele şedinţei sînt multiplicate de către secretar şi sînt repartizate fiecărui membru al Consiliului cu 5 zile înainte de şedinţă. Materialele pot fi transmise membrilor Consiliului în versiune electronică.

5. Desfăşurarea şedinţei Consiliului

5.1. Şedinţa Consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propusă de membrii Consiliului în funcţie de necesitatea examinării chestiunilor.
5.2. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi.
5.3. Şedinţa Consiliului este prezidată de preşedintele Consiliului şi asistată de secretar.
5.4. În lipsa Preşedintelui şedinţa este prezidată de către vicepreşedintele Consiliului.
5.5. Prezenţa membrilor Consiliului la şedinţă este obligatorie.
5.6. Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
5.7. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului nu pot fi dezbătute dacă nu sînt însoţite de raportul de bază al chestiunii discutate.
5.8. În procesul de pregătire a chestiunilor pentru examinare, Consiliul poate solicita de la subdiviziunile structurale ale Academiei, vizate în problema respectivă, informațiile necesare.
5.9. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul adoptă decizii.
5.10. Deciziile Consiliului cu caracter conceptual sau de gestiune a finanțelor și patrimoniului Academiei, se transmit spre aprobare Senatului Academiei.
5.11. Adoptarea deciziilor se efectuează prin majoritatea simplă de voturi.
5.12. Dezbaterile din şedinţă şi opiniile Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele Consiliului și contrasemnat de secretar.
5.13. Procesul - verbal al şedinţei şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special.

6. Dispoziţii finale
6.1. Prezentul Regulament se pune în aplicare de la data aprobării lui.
6.2. Modificări şi completări la prezentul Regulament pot fi efectuate prin hotărîrea Senatului, la propunerea Consiliului. 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.