Scurt istoric

Deja de la prima etapă de consolidare a independenţei tânărului stat moldovenesc, în noile realităţi de fortifi­care a democraţiei şi de constituire a statului de drept, în Republica Mol­dova s-a impus necesitatea creării unei instituţii educaţionale specializate în domeniul serviciului public. Această instituţie urma facă faţă exigenţelor procesului democratic şi pregătirii conducătorilor / specialiştilor de înaltă calificare pentru aparatulde stat şi organele de autoadministrare locală.

În asemenea condiţii, la 21 mai 1993, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 73, a fost fondată, pe lîngă Guvernul ţării, Academia de Stu­dii în Domeniul Administrării Publice.

În primul an de studii (1993-1994), la recomandarea autorităţilor publice respective, au fost înmatriculaţi la studii 41 de audienţi la secţia zi şi 97 - la secţia cu frecvenţă redusă. Iniţial, studiile se efectuau doar la o singură specialitate - administrarea publică - cu durata de un an - la zi şi 2 ani - la secţia cu frecvenţă redusăCorpul profesoral-didactic constituia pe atunci doar 11 cadre titulare şi 17 - prin cumul.

Curând, a fost adoptată o concepţie modernă de instruire şi un nou model instituţional pri­vind pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din serviciul public. Începând cu următorul an de studii (1994-1995), pregătirea funcţionarilor pu­blici se efectua deja în cadrul a 3 specialităţiadministrare publică, management public şi relaţii internaţionalemodificându-se şi durata studiilor în cadrul Academiei - de 2 şi, respectiv, 3 ani.

Începând cu anul 1994, Academia pregăteşte doctoranzi la 3 specialităţiteoria şi istoria administraţiei publice, organizarea şi dirijarea în instituţiile de stat, administraţia publică localăfiind alocate locuri cu finanţare bugetară.

Următoarea etapă evolutivă a început cu anul de studii 1997-1998, când la Academie s-au instituit studiile universitare la specialitatea Administrare publică, care a permis pregătirea teoretică şi practică în domeniu a tinerilor, în scopul modelării conştiinţei civice şi cultivării aptitudinilor manageriale, ceea ce a pus începutul constituirii unui corp profesio­nist de funcţionari publici cu studii superioare speciale.

Un proces plenar şi continuu reprezenta consolidarea potenţialului didactic şi ştiinţific, precum şi cel managerial-administrativ din cadrul Academiei. Dacă iniţial aici activau doar 9 doctori în ştiinţe şi 2 doctori habilitaţi, deja la finele primului deceniu al activităţi Academiei colectivul consta din circa 70 de cadre didactice, inclusiv: 25 doctori în ştiinţe şi 4 doctori habilitaţi, precum şi 4 profesori universitari. Şi-au adus aportul lor personal la evoluţia instituţiei noastreacademice mulţi conducători ai autorităţilor publice centrale de prin rang, precum şi: prim-vicerectorul Sergiu Roşca, vicerectorii Arcadie Barbăroşie, Aurel Sîmboteanu, Boris Negru, Corneliu Popovici, Oleg Balan, decanii facultăţilor / şefii direcţiilor Andrei Cantemir, Teodor Popescu, Claudia Crăciun, Nicolae Stefanov, Alexandru Burian, Oleg Buga, şefii de catedre Nicolae Romandaş, Maria Orlov, Svetlana Gorobievschi, Svetlana Cojocaru, Oleg Bulgaru, Nadejda Demian, Vlad Canţîr şi mulţi alţii.

În rezultatul evoluţiei Academiei şi ţinându-se cont de experienţa altor state democratice, la 12 februarie 2003, prin Decret prezidenţial, instituţia şi-a schimbat statutul, de­venind Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii MoldovaConform noului statut, aprobat prin Decretul Preşedintelui Repub­licii Moldova nr. 1379-III din 18 iulie 2003, instituţia şi-a modernizat structura, direcţiile şi obiectivele prioritare de activitate, şi-a consolidat corpul profesoral-didactic, fapt ce asigură funcţionalitatea ei la un nivel înalt.

În 2014, Academia revine în subordinea Guvernului Republicii Moldova și prin Hotărîrea Guvernului nr. 225 din 26 martie 2014 este aprobat noul Statut al instituției.

Până la moment, peste 5000 de persoane au absolvit studiile superioare, postuniversitare şi de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică. Numărul funcţionarilor din autorităţile publice care au participat în cadrul cursurilor de formare şiperfecţionare profesională constituie peste 45 de mii de persoane.

Academia de Administrare Publică a reuşit să devină una din cele mai prestigioase şi mai moderne instituţii de învăţământ din ţară, un centru elitar de pregătire a cadrelor de conducere, de sintetizare şi promovare a ştiinţei şi experienţei avansate în domeniul administraţiei publice. Totodată, Academia se află într-un proces continuu de dezvoltare, realizându-se optimiza­rea sa organizatorică şi structurală, consolidarea potenţialului didactic şi managerial, relansarea activităţii ştiinţifice şi extinderea activităţilor sale în cadrul diferitelor proiecte naţionale şi internaţionale.

Rectorii Academiei

Mihail PLATON

Mihail PLATON s-a nascut la 2 septembrie 1932, în satul Bulboaca (raionul Anenii Noi), într-o familie de ţărani. A absolvit şcoala medie incompletă în satul natal (1948), Şcoala pedagogică din Bender (1952), Universitatea de Stat din Moldova (1961) şi Şcoala superioară de partid de pe lânga CC al PCUS (or. Moscova) (1971).

Activitatea de munca şi-a început-o în calitate de învaţător, apoi de director de şcoală în raionul Străşeni (1952-1958); între anii 1958-1961 a lucrat în calitate de prim-secretar al Comitetului raional Străşeni al ULCT din Moldova, iar între anii 1961-1965 - instructor şi organizator comsomolist al Comitetului Centralal ULCT din Moldova. În anul 1965, a fost transferat la munca de partid în raionul Floreşti, unde a deţinut pâna în anul 1967 funcţiile de secretar și secretar al doilea al Comitetului raional al PCM; în anii 1967-1969 a lucrat în calitate de preşedinte al comitetului executiv raional Criuleni, iar între anii 1971-1977 - prim-secretar al Comitetului raional Ungheni al PCM. Între anii 1977-1985, a deţinut funcţia de şef al secţiei ştiinţă şi instituţii de învatamînt al Comitetului Central al PCM, iar din 1985 şi până în 1993 a lucrat în calitate de preşedinte al comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Chisinau de deputaţi ai poporului, vicepreşedinte și prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti, şef de secție și de direcție în Aparatul Guvernului Republicii Moldova, viceministru de stat al Republicii Moldova.

Mihail PLATON a fost iniţiatorul și fondatorul Academiei de Administrare Publica de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Fiind între anii 1993-2003 Primul Rector al acestei prestigioase instituţii de învățămînt superior, el a depus o muncă titanică nu numai pentru buna instruire a funcţionarilor publici din republică, dar si pentru dezvoltarea ştiinţei administraţiei publice.

Între anii 2004-2007, a deţinut funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învătământului şi ştiinţei, iar apoi a lucrat în calitate de Consilier al Prim-ministrului, secretar al Consiliului naţional pentru decernarea Premiului de Stat.

Mihail PLATON nu a deţinut, pur si simplu, nişte funcţii, destul de înalte, a muncit cu adevarat, „a ars" în deplin sens al cuvântului, fiind exemplu si mobilizîndu-i pe toţi cei din preajmă-i la o muncă cu jertfire de sine. Activitatea sa multilaterală a fost apreciată după merit, fiind decorat cu ordinele „Lenin", „Drapelul Roşu de Muncă", „Prietenia Popoarelor", „Insigna de Onoare", „Ordinul Republicii" și alte distincții.

Institutul American de Date Biografice și Consiliul de Cercetări Știintifice l-au desemnat „Om al anului 2001".

Pe parcursul întregii sale vieți, Mihail PLATON a trudit neîntrerupt pe altarul științei naționale, devenind doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Moscova. În anul 2010, i s-a conferit titlul onorific de „Doctor Honoris Causa" al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Este autor a peste 100 de publicaţii în domeniul administrării publice, inclusiv 12 manuale și monografii, al unui şir de studii și eseuri. Lucrările sale vor fi studiate şi în continuare de generaţii de audienţi ai Academiei și funcţionari publici, ele constituind fundamentul ştiinţei administraţiei din țara noastră.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.