Publicaţii

Svetlana COJOCARU, doctor în economie, conferențiar universitar

 1. Conceptia europeana - ca fundament al managementului personalului din administratia publica // Tezele Conferintei internationale stiintifico-practice.-Chisinau, AAP, 2005.
 2. Personalul administrativ si impactul activitatii lui asupra eficientei administrative// Revista economica, nr.5.- Chisinau - Sibiu, 2005.
 3. Strategia managementului resurselor umane în administratia publica // Teza de doctor. - Chisinau, ULIM, 2005.
 4. Strategia managementului resurselor umane în administratia publica // Autoreferat la teza de doctor.- Chisinau, AAP, 2005.
 5. Demnitate si performanta - fundamentele serviciului public din Republica Moldova în contextul integrarii europene // Materialele Conferintei stiintifice Vectorul european al Republicii Moldova si realizarea Planului de Actiuni".- Chisinau, AAP,2006.
 6. Aspecte ale managementului schimbarii în administratia publica din Republica Moldova // Materialele Sesiunii stiintifice internationale jubiliare a ISARPaul Negulescu".- Sibiu, 2006.
 7. Eficientizarea managementului resurselor umane în sistemul finantelor publice locale // Materialele Conferintei stiintificeAcademia de Administrare Publica - centru national de formare si perfectionare a personalului din serviciul public".- Chisinau, AAP, 2006.
 8. Îndrumar metodic privind elaborarea tezelor de magistru la specialitatea Management.- Chisinau, AAP, 2006.
 9. Îndrumar metodic privind realizarea stagiului de practica, specialitatea Economie si Management public.- Chisinau, AAP, 2006
 10. Analiza impactului de reglementare// Manual de instruire a functionarilor publici (în cadrul proiectului BM „Ameliorarea competitivitatii"). - Ch.: AAP, 2008, - 256 p. .
 11. Arhitectura sistemului de formare în administratia publica centrala în Republica Moldova//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 26-28
 12. Rolul managerilor publici în schimbarile din autoritatile administrative//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 67-68
 13. Managementul calitatii totale în serviciile publice//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 113-114.
 14. Îndrumar metodic privind realizarea stagiului de practică la specializarea Management. Ch.: Ed. AAP, 2010, 14 p.
 15. L`education financiere et la gestion des risques sur les marches financiers, Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2010, nr.1, p.109-112. ISSN 1813-8489.
 16. Creşterea capacităţii administrative prin prisma managementului cunoaşterii, Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr.4, p.60-63, ISSN 1813-8489.
 17. Creşterea capacităţii administrative prin prisma managementului cunoaşterii, Revista Administrarea publică, 1993-2013. Selecţiuni. Ediţie prelejuită de aniversarea de 20 de ani a Academiei.Ch.: "Elan Poligraf", 2013, p.171-174. ISSN 1813 - 8489.
 18. Managementul calităţii resurselor umane în administraţia publică locală - oportunitate pentru politica regională, 0,3 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională". Ch.: „Elan Poligraf, 2013, p. 5-9. ISBN 978-9975-66-326-7.
 19. Metode de analiză în planificarea strategică integrată, 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională". Ch.:„Elan Poligraf", 2013, p. 29-32 ISBN 978-9975-66-326-7.
 20. Monitorizarea proiectelor - etapă a managementului ciclului de proiect (coautor), 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională". Ch.: „Elan Poligraf", 2013, p. 72-76 ISBN 978-9975-66-326-7.
 21. Turismul rural în Republica Moldova şi impactul acestuia asupra dezvoltării economice a localităţilor rurale, 0,2 c.a., Materialele Conferinţe Ştiinţifice Internaţională "Economic Policy and Agri-Food Sector", secţiunea "Changes in Agri-Food Sector in European countrys", 01 decembrie 2011, Polonia. Warsal, UA, 2011, p. 348-359.
 22. Coachingul - imperativ al performanţei în afaceri, 0,1 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Statul Moldovenesc la 650 ani: priorităţile administrării - consolidare, dezvoltare, prosperare", Ch.: AAP, 2009, p. 195-197. ISBN 978-9975-9637-3-2.
 23. Influenţa Managementului resurselor umane asupra managementului bazat pe cunoaştere, 0,4 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012", Ch.: AAP, 2012. p.312-314, ISBN 978-9975-4107-8-6.
 24. Managementul fondului ecologic din mun. Chişinău, 0,4 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012", Ch.: AAP, 2012. p.312-314. ISBN 978-9975-4107-8-6.
 25. Abordarea managementului integrat calitate - risc al resurselor umane în sectorul public (coautor), 0,5 c.a., Materiale ale conferinţei naţionale cu participare internaţională ştiinţifico-practice, Creşterea economica în condiţiile globalizării, Ch.: IEFS, 2012, ediţia a VII-a, vol.III, p.190-194, ISBN 978-9975-4381-1-7.
 26. Dinamismul schimbării resurselor umane în organizaţia bazată pe cunoaştere, 0,5 c.a., Materiale ale conferinţei naţionale cu participare internaţională ştiinţifico-practice, Creşterea economica în condiţiile globalizării, Ch.: IEFS, 2012, ediţia a VII-a, vol.III, p.184-190, ISBN 978-9975-4381-1-7.
 27. Managementul factorilor de risc cardiovascular în Republica Moldova, 0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013", Ch:. AAP, 2013. p.366-368. ISBN 978-9975-4241-5-8.
 28. Managementul calităţii resurselor umane în cadrul asistenţei medicale primare, 0,2 c.a, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013", Ch:. AAP, 2013. p.375-379 ISBN 978-9975-4241-5-8.
 29. Particularităţile şi importanţa brandului de ţară într-o lume competitivă, 0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013", Ch:. AAP, 2013, p.395-397, ISBN 978-9975-4241-5-8.
   

 

Tatiana TOFAN, doctor în economie, conferențiar universitar, șef catedră

 

 1. Investitiile straine - o sursa de modernizare a economiei tarii, AAP.
 2. „Implicatiile finantelor publice asupra economiei" // Materialele Conferintei stiintifico-practice anuale "Academia de Administrare Publica - centru national de formare si perfectionare a personalului din serviciul public", AAP, 25 mai 2006.
 3. Investitiile straine si rolul lor in asigurarea competitivitatii economiei Republicii Moldova// Revista "Economie si sociologie", Chisinau, IEFS al ASM, nr. 1, 2008, pp. 92-99.
 4. Importanta investitiilor straine in procesul de relansare a economiei nationale in Republica Moldova// Revista „Economie si sociologie", Chisinau, IEFS al ASM, nr. 2 , 2008, pp. 32-36.
 5. Rolul administratiei publice centrare in atragerea investitiilor straine in Republica Moldova//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 63-64
 6. Utilizarea de catre Republica Moldova a strategiilor de atragere a investitiilor straine pentru redresarea economiei// Materialele Conferintei stiintifice internationale „Economic Growth in Conditions of Internationalization", ASM, IEFS, Chisinau, 5-6 septembrie 2008, p. 362-365.
 7. Monografie (coautori: Cojocaru S., Frunze O., Şaptefraţi T., Butnaru V., Ţepordei A.) Managementul resurselor umane în administraţia publică.( cap. IV, cap.VI )– Ch: AAP, 2014. – 303p. ISBN 978-9975-4241-7-2.
 8. Manual. Managementul investițiilor, Red. șt. S. CAISÎN. Ch: IFC, 2012. 243p. ISBN 978-9975-4262-7-5.
 9. Manual (coautori: Cojocaru S., Frunze O., Şapteftaţi T., Butnaru V., Ţepordei A.) Managementul resurselor umane în administraţia publică.(cap.IV) - Ch: AAP, 2011.-184p. ISBN 978 – 9975 – 4241- 1-0.
 10. Suport de curs, Finanţele firmei, Red. șt. S. CAISÎN. - Ch: IFC, 2012. 125p. ISBN 978-9975-4262-8-2.
 11. Suport de curs, Control şi Audit, Red. șt. S. CAISÎN. - Ch: IFC, 2012. 133p. ISBN 978-9975-4262-9-9.
 12. Ghid metodic, (grup de coautori), Management şi planificare strategică (sesiunile: Ciclul de planificare strategică, Instrumente de analiză strategică, Corelarea dintre planificarea strategică şi buget), - Ch: S.n., 2013, Tipografia „Elan Poligraf”, ISBN 978-9975-66-319-9, p. 41-61, p. 82-88.
 13. Ghid metodic, (grup de coautori), Planificarea strategică integrată la nivel local și regional (sesiunile: Bugetul proiectului. Cerințele contabile pentru proiect. Scutirea de impozitul TVA, alte taxe și impozite. Propunerea de proiect. Ghidul solicitantului și cererea de finanțare. Monitorizarea și evaluarea. Auditul proiectului și raportarea.), - Ch: S.n., 2013, Tipografia „Elan Poligraf”, ISBN 978-9975-66-282-6, p. 69-79, p. 97-111.
 14. Specificul dezvoltării profesionale în administraţia publică din raioanele Euroregiunii Siter-Prut-Nistru. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale: Exemplu Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, ediţia a-IX-a, Iaşi, 30.06.2013, ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-702-913-3; 978-606-687-025-2, p. 134-136.
 15. Articol (coautor), Leadership-ul modern şi impactul acestuia asupra bunei guvernări. Management Intercultural . Culegerile Conferinței Colaborare vs. Competiție – Dimensiuni Multidisciplinare, Pitești 25-26 octombrie 2013 cu participare internaţională. Volumul XV, Nr. 3 (29), pag 52-61, ISSN–L:1454-9980, Editura Fundaţia Română pentru Inteligenţa Afacerii, Iaşi, 2013.
 16. Rolul dezvoltării profesionale în activitatea funcţionarilor publici în Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică şi practică internaţională „Creşterea economică în condiţiile globalizării ”Ediţia VIII-a, Chişinău, 2013,
 17. Rolul comunicării în fundamentarea deciziilor administrative. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrare publice”, A.A.P., Chişinău, 2014, ISBN 978-9975-4241-9-6, p.333-334.
 18. Articol (coautor), Specificul implementării sistemului de management al calităţii în Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrare publice”, A.A.P., Chişinău, 2014, ISBN 978-9975-4241-9-6, p.362-365.
 19. Articol (coautor), Rolul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în prestarea serviciilor către populaţie, în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrare publice”, A.A.P., Chişinău, 2014, ISBN 978-9975-4241-9-6, p.365-368.
 20. Impactul managementului performanţei asupra competitivităţii întreprinderilor. Conferinţa ştiinţifică internaţională Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale: Exemplu Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, ediţia a-VIII-a, Iaşi, 30.06.2012, ed. ed. Tehnopress, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-702-931-7.
 21. Elaborarea deciziei manageriale in conditii de risc si incertitudine. Zilele Academice Ieşene, Conferinţa ştiinţifică internaţională Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. ”Fuzzy în economie„ ediţia a–XXVII-a, Iaşi, 16.X. 2012.
 22. Specificul dezvoltării resurselor umane din administraţia publică în Republica Moldova. Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, 2011, mun. Chişinău, p.79-83, ISBN 978-9975-4176-4-8.
 23. Indicatorii de performanţă ai managementului calităţii şi abordarea standardelor ISO 9001, 14001, 22000 in cadrul unui sistem integrat de management al calităţii, Revista metodico-ştiinţifică trimestriala „Administrarea publica”, 2011, nr.3, p.69-72. ISSN: 1813 – 8489.
 24. Articol (coautor), Principiile cercetării economiei bazate pe cunoştinţe în Uniunea Europeană, Revista „Economie şi sociologie”, 2011, nr.4, p.52- 57. ISSN: 1857- 4130.
 25. Finanţele publice şi rolul acestora în dezvoltarea localităţilor rurale din Republica Moldova, Revista „Economie şi sociologie”, 2012, nr.1, p.72- 75. ISSN: 1857- 4130.
 26. Componentele şi principiile de realizare a controlului intern în instituţiile publice, Analele IEFS, ediţia 3, a. 2013, ISSN:11857-3630, ISBN: 978-9975-4326-6-5, p.74-77.
 27. Articol (coautor), Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii. Revista metodico-ştiinţifică trimestriala „Administrarea publica”, nr.4, 2013, p.74-77 ISSN: 1813-8489,


Tatiana MANOLE, doctor habilitat în economie, profesor universitar

 1. "Oportunitatea crearii Zonelor industriale libere în Republica Moldova în vederea promovarii constructive a exportului", Conferinta stiintifica internationala TMCR „Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. Vol. 5, Chisinau, mai 2005, coautor S.Bugai.
 2. „Ecualizarea veniturilor pe baza utilizarii coeficientilori factoriali" // Revista Economica, nr.5, - Chisinau 2005.
 3. „Masuri de ecualizare a necesitatilor de finantare: experienta internationala" // Tezele Conferintei stiintifice internationale ASEM, octombrie 2005, coautor E.Popovici (România).
 4. „Politica concurentiala în Republia Moldova si conformarea ei cu standardele europene" // Tezele Conferintei stiintifice internationale UTM, noiembrie 2005, (coautor L. Moraru).
 5. «Риски доходность финансовых активов», Учебное пособие «Финансовый менеджмент», Издательство ASEM, Chisinau 2005, (coautori L.Cobzari, C.Tiuricov.)
 6. «Проблемы возникающие при обложении НДС товаров и услуг в РМ», articol la Conferinta stiintifica internationala USM, septembrie 2005, coautor I. Zaharcenco.
 7. „Abordare teoretico-didactica privind calcularea cheltuielilor specifice în editura", material didactic, Chisinau, 2006.
 8. „Ecualizarea veniturilor pe baza utilizarii coeficientilor factoriali", se editeaza la SOROS în culegerea „Descentralizarea fiscala", pp. 30-35, Chisinau, 2006, 2 c.a.
 9. „Experienta internationala privind calcularea cheltuielilor publice specifice"// Materialele Conferintei stiintifico-practice anuale "Academia de Administrare Publica - centru national de formare si perfectionare a personalului din serviciul public", AAP, 25 mai 2006.
 10. Managementul finantelor publice// Monografie, în manuscris, 2008.
 11. Indicatii metodice privind desfasurarea stagiilor de practica la specialitatea Contabilitate// Chisinau, UTM, 2008, 60 p.
 12. Analiza comparativa a finantarii educatiei în Uniunea Europeana// Revista „Administrarea Publica", nr. 3-4, 2008. Chisinau, AAP, 2008, pp. 104-116.
 13. Finantarea învatamîntului în tarile europene: studiu comparativ//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 29-32.
 14. Uniunea Europeana si politica armonizarii fiscale - impact asupra statelor cu regim fiscal preferential//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 69-70.
 15. Efectele politicii financiare si sfera ei de cuprindere// Materiale ale Conferintei stiintifice internationale a tinerilor cercetatori „Cercetarea economica a tinerilor savanti în conditiile edificarii societatii bazate pe cunoastere", 27 iunie 2008, IEFS al ASM si IMI-NOVA, Chisinau, 2008, pp. 536-546.
 16. Auditul - instrument esential al perfectionarii managementului institutiei publice// Materiale ale Conferintei stiintifice internationale a tinerilor cercetatori „Cercetarea economica a tinerilor savanti în conditiile edificarii societatii bazate pe cunoastere", 27 iunie, 2008, IEFS si IMI-NOVA, Chisinau, 2008, pp. 313-315.
 17. Meditatii asupra surselor de finantare ale învatamântului public// Materiale ale Conferintei stiintifice internationale a tinerilor cercetatori „Cercetarea economica a tinerilor savanti în conditiile edificarii societatii bazate pe cunoastere", 27 iunie, 2008, IEFS si IMI-NOVA, Chisinau, 2008.
 18. Modalitate de calculare a pensiilor de asigurari sociale în Republica Moldova// Materiale ale conferintei, octombrie 2008, USM.
 19. Gestiunea datoriei publice în Republica Moldova// Materiale ale Simpozionului international jubiliar, USAM - 75 de ani de la fondare, 21-22 octombrie 2008.
 20. Modalitate de calculare a pensiilor de asigurari sociale în Republica Moldova// Materiale ale conferintei stiintifice, UTM, octombrie 2008.
 21. Învatamântul public si sursele de finantare// Materiale ale conferintei stiintifice internationale, ASM, 2008.
 22. Finantarea învatamîntului - o strategie importanta a statului// Revista Economica, nr. 5-6, septembrie 2008, vol. I / Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu, Sibiu-Chisinau, 2008, pp. 55-73.
 23. Strategia de implementare a politicii sociale similare celei din Uniunea Europeana în Republica Moldova// Revista Economica, Editie suplimentara. Decembrie 2008. Lucrarile conferintei stiintifice internationale „Cresterea economica în conditiile internationalizarii", Editia a III-a, IEFS, Sibiu-Chisinau, 2008, vol. II, pp. 141-164.
 24. Auditul extern - element fundamental în gestiunea finantelor publice// Materiale ale conferintei stiintifice, UTM, noiembrie 2008.
 25. Riscul în domeniul asigurarilor generale// Materiale ale conferintei stiintifice, UTM, noiembrie 2008.
 26. Principii de finantare a învatamântului public// Analele Stiintifice, ASEM, 2008.
 27. Monografie, Metodologia finanţării învăţământului public: teorie şi practică. Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ch.: „Tehnica-info” SRL, 2010, 340 p. (Tipogr. or. Iaşi). ISBN 978- 9975-63-309-3. 21,25 c.a.
 28. Monografie (coautor), Ecualizarea veniturilor bugetare (în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale – bază pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice). Monografie. Universitatea de Stat a Moldovei. – Ch.: „Tehnica-info” SRL, 2011, 218 p. ISBN 978-9975-63-325-3. 13,62 c.a.
 29. Analiza sensibilităţii ca metodă de cuantificare a gradului de incertitudine. In: Revista „Economie şi Sociologie/Economy and sociology”. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM. Nr. 1 / 2013. Chişinău, 2013, p. 15-21. ISSN:1857-4130. 0,5 c.a.
 30. Metode şi tehnici de eficientizare în domeniul managementului finanţelor publice. Articol ştiinţific de sinteză, Supliment la Revista „Economie şi Sociologie/Economy and sociology”. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM. Nr. 2 / 2013. 87 p. Chişinău, 2013. ISSN:1857-4130. 7,32 c. t. 6,14 c.a.
 31. Articol (coautor), Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric. În: Revista „Economie şi Sociologie/Economy and sociology”. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM. Nr. 2 / 2013. Chişinău, 2013, p. 21-34. ISSN:1857-4130. 1,0 c.
 32. Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană. In: Revista „Economie şi Sociologie”, Nr. 2 / 2012. Chişinău, 2012, p. 45-52. ISSN: 1857-4130. 1,0 c.a.
 33. Articol (coautor), Echilibrul trezorerial prin prisma echilibrului monetar. In: Revista „Economica”, an.XIX, nr.1 (75), martie 2011 - Editura ASEM. Chişinău, 2011, p. 86-98. ISSN: 1810-9136. 1,0 c.a.
 34. Articol (coautor), Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări-plăţi). In: Revista „Economie şi Sociologie”, Nr.1/2011. Chişinău, 2011, p. 127-141. ISSN: 1857-4130. 1,0 c.a.
 35. Articol (coautor), Politica fiscală a României şi căile de ieşire din criza economică. In: Revista „Economie şi Sociologie” IEFS, Nr.2/2011. Chişinău, 2011, p. 88-96. ISSN: 1857-4130. 0,8 c.a.
 36. Articol (coautor), Impactul datoriei publice interne asupra securităţii financiare în condiţiile de criză economic. In: Revista „Economie şi Sociologie”, IEFS, Nr.3/2011. Chişinău, 2011, p. 20-29. ISSN: 1857-4130. 0.8 c.a.
 37. Articol (coautor), Piaţa de asigurări şi strategia de marketing în Republica Moldova. In: Revista Ştiinţifico-Didactică „Economica”. ASEM. Chişinău, an. XVIII, nr. 3 (77), 2011, p. 9-20. ISSN 1810-9136. 1,0 c.a.
 38. Articol (coautor), Auditul ca formă a controlului financiar de stat. In: Revista Ştiinţifico-Didactică, „Economica”. ASEM. Chişinău, an.XVIII, nr.2 (72), 2010, p. 74-81. ISSN 1810-9136. 0,5 c.a.
 39. Criza economică mondială şi repercusiunile acesteia asupra managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană. În: Revista „Administrarea Publică” a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Categoria C. Nr. 2, 2012 , Chişinău, 2012. p. 82- 87. ISSN 1813-8489 0,5 c.a.
 40. Analiza cost-beneficiu pentru elaborarea programelor de buget. În: Revista „ FIN CONSULTANT”, Publicaţie cu profil ştiinţific. Categoria „C”. Nr. 10 / 2012, Cişinău, 2012, p. 64-70. ISSN 1857-0216. 0,4 c.a.
 41. Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege. In: „AKADEMOS” nr. 1 (20), 2011. Editura AŞM. Chişinău, 2011, p. 43-47. ISSN: 1857-0461. 0,4 c.a.
 42. Sugestii asupra proiectul de lege „Legea Finanţelor Publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale”. In: Revista „Administrarea publică” Categoria C, nr. 1/ 2011, AAP. Chişinău, 2011, p. 72-77. ISSN: 1813-84-89. 0,5 c.a.
 43. Armonizarea politicilor bugetar/fiscale şi monetar/valutare. În:„AKADEMOS”. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Nr. 3 (22), 2011, Chişinău, 2011, p. 23-28. ISSN 1857 – 0461. 0,4 c.a.
 44. Reforma radicală este iminentă ... sau inevitabilă? In: Revista „Fin-Consultant” , nr.10. Chişinău, 2010, p. 38-47. ISSN: 1875-0216. 0,6 c.a.
 45. Managementul procesului bugetar în Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „AKADEMOS” nr. 3 (18), septembrie 2010.AŞM. Chişinău, 2010, p. 35-38. ISSN: 1857-0461. 0,3 c.a.
 46. Politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei şi criza financiară mondială. In: Revista „Administrarea Publică”, Categoria C, nr. 1, 2009. AAP. Chişinău, 2009, p. 118-135. ISSN: 1813-8489. 1,1 c. a
 47. Finanţarea învăţământului superior în Republica Moldova. In: Revista „Administrarea Publică” Categoria C, nr. 3-4 / 2009, AAP. Chişinău, 2009, p. 124-131. ISSN: 1813-8489. 0,6 c.a.
 48. Articol (coautor), Modele cu simulări istorice pentru riscul de piaţă în contextul acordului Basel III. În: Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării”, simpozion ştiinţifico-practic internaţional. 19 aprilie 2013, Chişinău. Volumul I / col. red.: Oleg Stratulat [et al.]. – Chişinău.: ASEM, 2013, p. 140-148. ISBN 978-9975-75-641-9. 0,5 c.a.
 49. Articol (coautor), Asigurarea performanţei în sectorul public prin eficientizarea relaţiei dintre politica macroprudenţială şi stabilitatea financiară. In: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrării publice (TPAP-2013)”. Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. 20 mai 2013. Chişinău, 2013, p. 351-354. 0,3 c.a. ISBN: 978-9975-4241-5-8. 0,3 c.a.
 50. Articol (coautor), Specificul crizelor bancare şi necesitatea stabilităţii financiare. In: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică Ediţia a VIII-a Creşterea economică în condiţiile globalizării, vol. II, Organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice, 17-18 octombrie 2013 Chişinău, 2013, p. 11-15. 0,3 c.a. ISBN 978-9975-4185-2-2 . 0,3 c.a.
 51. Dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de management al finanţelor publice. In: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică Ediţia a VIII-a Creşterea economică în condiţiile globalizării, vol. II, Organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice, 17-18 octombrie 2013. Chişinău, 2013, p. 46-53. ISBN 978-9975-4185-2-2. 0,6 c.a.
 52. Articol (coautor), Ştiinţa actorială şi rolul ei în asigurări generale. În: „Teoria şi practica administrării publice”.Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională din 21 mai 2012. Academia de administrare publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. – Ch.: AAP, 2012, p. 234-237. ISBN 978-9975-4107-8-6 0,3 c.a.
 53. Articol (coautor), Provocările Bazel III pentru sistemul bancar din Republica Moldova. În: „Teoria şi practica administrării publice”.Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională din 21 mai 2012. Academia de administrare publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. – Ch.: AAP, 2012, p. 226-228. ISBN 978-9975-4107-8-6 0,2 c.a.
 54. Articol (coautor), Evaluarea riscului de credit din perspectiva Acordului Basel. În: „Economic growth in conditions of globalization”, intrn. Scientific and practical conf. (7; 2011; Chişinău). Economic growth in conditions of globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării: Intern. Scientific and Practical Conf. 7-th ed., volumul II, oct. 18-19, 2012. – Ch.: IEFS, 2012. Chişinău, 2012, p. 356-360. ISBN 978-9975-4381-1- 7 0,4 c.a.
 55. Analiza ex ante şi analiza ex post în scopul evaluării corecte a politicilor (proiectelor) publice. În: „Economic growth in conditions of globalization”, intrn. Scientific and practical conf.(7; 2011; Chişinău). Economic growth in conditions of globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării: Intern. Scientific and Practical Conf. 7-th ed., volumul II, oct. 18-19, 2012. – Ch.: IEFS, 2012. Chişinău, 2012, p. 328-335. ISBN 978-9975-4381-1- 7. 0,6 c.a.
 56. Articol (coautor), Impactul fluxurilor de capital asupra cursului de schimb real efectiv (REER). În: „Economic growth in conditions of globalization”, intrn. Scientific and practical conf.(7; 2011; Chişinău). Economic growth in conditions of globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării: Intern. Scientific and Practical Conf. 7-th ed., volumul II, oct. 18-19, 2012. – Ch.: IEFS, 2012. Chişinău, 2012, p. 369-385. ISBN 978-9975-4381-1- 7. 1,0 c.a.
 57. Analiza cost-beneficiu - metodă modernă de eficientizare a cheltuielilor publice. In: „Teoria şi practica administrării publice”. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. 24 mai 2011. Academia de administrare publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Chişinău, AAP, 2011. p. 131-134. ISBN 978-9975-4241-5-8. 0,5 c.a.
 58. Perfecţionarea instrumentelor de politică bugetar-fiscală. In: Materialele Conferinţei internaţionale Ştiinţifico-Practică, Ediţia a VI-a. „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. Ediţie jubiliară: 5 ani de la înfiinţarea IEFS şi 65 ani de la fondarea primelor Institute Academice. 20-21 octombrie 2011. Chişinău, 2011, p. 283-291. ISBN 978-9975-4176-7-9 0,7 c. a
 59. Articol (coautor), Eficientizarea cheltuielilor publice prin utilizarea metodei analiză cost-beneficiu (ACB). In: Internaţional Scientific and Practical Conference „ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION”, V-th edition, Volume I. October 21-22, 2010. Chişinău, 2010, p. 297-305. ISBN: 978-9975-40-87-5.2 0,6 c.a.
 60. Articol (coautor), Gestiunea riscului în asigurări. In: Materiale ale Conferinţei Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM din 17-19 noiembrie 2010, Volumul III.- Chişinău, 2010, p. 263-265. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-160 -4 (Vol. III). 0,3 c.a.Balanţa de plăţi şi corelaţia internaţională. In: Materiale ale Conferinţei Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM din decembrie 2009, Volumul III. - Chişinău, 2009, p. 464-466. ISBN 978-9975-45-141- 3. ISBN 978-9975-45-142 -0 (Vol. III). 0,3 c.a.
 61. Balanţa de plăţi şi componentele sale. In: Materiale ale Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice din 21 mai 2009 cu tema „Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice:consolidare, dezvoltare, prosperare”, AAP. Chişinău, 2009, p. 153-156. ISBN: 978-9975-4241-5-8. 0,3 c.a.
 62. Conceptul privind elaborarea bugetului bazat pe performanţă. In: Materiale ale Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice din 21 mai 2010. AAP. pp. 30-34 Chişinău, 2010, p. 30-34. ISBN: 978-9975-4241-5-8. 0,3 c.a.
 63. Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi. În: Analele IEFS, 2013 p. 100-103. ISSN 1857-3630. ISBN 978-9975-4326-6-5. 0,4 c.a.
 64. Analiza cost – beneficiu a proiectelor de investiţii. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM. Chişinău, 2011, p. 93-98. ISBN 978-9975-4326-6-5. 0,4 c.a.
 65. Finanţele Publice Locale şi descentralizarea financiară. In: Ghidul alesului local (Capitolul III, p. 107-163). Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova./ elab. Tudor Deliu, Tatiana Manole, Andrei Groza [ et.al ];coord. Ed. Vasdile Marina şi a. – Ed. rev. şi compl.. – Ch.: „Nova Imprim” SRL, 2011, 312 p. ISBN 978-9975-4224-5-1. 3,8 c.a.
 66. Ghid pentru administraţia publică locală (coautor), Bugetarea pe bază de performanţă. In: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). – CH.: „NOVA-Imprim” SRL, 2010, 68 p. ISBN: 978-9975-4091-3-1. 4,25 c.a.

 


Andrei BLANOVSCHI, doctor în economie, conferențiar universitar

 

 1. „Statul si economia"(coautor Ala Mironic), editura AAP, Chisinau 2005.
 2. „Conceptii privind impozitul ca sursa de formare a veniturilor publice" // Materialele Conferintei stiintifico-practice anuale "Academia de Administrare Publica - centru national de formare si perfectionare a personalului din serviciul public", AAP, 25 mai 2006.
 3. Economia sectorului public// Note de curs universitar. - Ch.: AAP, Tipogr. „Reclama", 2008, 180 p.
 4. Consecintele social-economice ale perioadei de tranzitie//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 42-45.

 

Oleg FRUNZE, doctor în stiinte tehnice, lector superior universitar
 • Schimbarea - o provocare pentru managementul public//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 53-55.

 

Veronica BUTNARU, master în drept, lector superior universitar
 1. „Combaterea somajului prin prisma integrarii în Uniunea Europeana"// Materialele Conferintei stiintifico-practice anuale "Academia de Administrare Publica - centru national de formare si perfectionare a personalului din serviciul public", AAP, 25 mai 2006.
 2. Analiza impactului de reglementare// Manual de instruire a functionarilor publici (în cadrul proiectului BM „Ameliorarea competitivitatii"). - Ch.: AAP, 2008, - 256 p.
 3. Management si planificare strategica// Manual de instruire a functionarilor publici. Chisinau: AAP, 2008, 79 p.
 4. Aspecte metodologice de implementare a sistemului de planificare strategica în institutiile administratiei publice//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 61-62.
 5. Asigurarea stabilitatii macroeconomice - vectorul politicilor economice în Republica Moldova//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 99-100.
 6. Migratia internationala a fortei de munca si impactul ei asupra dezvoltarii socio-economice a Republicii Moldova//„Academia de Administrare Publica - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova": Materiale ale conferintei internationale stiintifico-practice, 21 mai 2008, Chisinau, AAP, 2008, vol. II, pp. 105-106.
 7. Monografie (coautor), Piaţa forţei de muncă şi politici sociale.., Ch:. AAP, 2009. 157p. ISBN 978-9975-9637-7-0.
 8. Manual, Managementul şi planificare strategică. (în cadrul modulului de instruire cu acelaşi nume, în colaborarea cu SIPU Internaţional)., Ch.: AAP, 2009.
 9. Monografie (coautor), Managementul resurselor umane în administraţia publică.. Ch.: AAP, 2012. 184 p. 15,0 c.a.ISBN 978-9975-4241-1-0.Management şi planificare strategică,  Ch: S.n,2013, 130p. 15 c.a. ISBN 78-9975-66-319-9.
 10. Managementul şi elaborarea programelor / proiectelor , Ch: S.n,2013, 184 p.ISBN 978-9975-53-328-7.
 11. Monografie (coautor),  Dezvoltarea regională, 15 c.a., Ch: S.n, 2014, 188p ISBN 978-9975-53-329-4.
 12. Cultura organizaţională. Managementul resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova., 5.0 c.a., Ch.: AAP, 2013. p.195-212, ISBN 978-9975-4241-7-2.
 13. Leadership-ul în sectorul public. Managementul resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova.Monografie, 5,0 c.a., Ch.: AAP, 2013. p.217-222 , ISBN 978-9975-4241-7-2.
 14. Leadership-ul modern şi impactul acestuia asupra bunei guvernări, 0,2 c.a. In: Jurnal Management Intercultural. Iaşi, 2013, nr. 3 (29), p. 52-61. ISSN–L:1454-9980.
 15. Impactul măsurilor de austeritate impuse de FMI în ţările care solicită ajutor economic, 0,5 c.a.,l  Revista Administrarea publică,  Ch.: AAP, 2012, nr.3, p.40-45.ISSN 1813–8489.
 16. ISO 26000 Responsabilitatea socială în instituţiile publice trecerea de la bunele intenţii la bunele acţiuni, 0,2 c.a, Revista Administrarea publică,Ch.: AAP, 2013, nr.1, p.62-65. ISSN 1813 – 8489.
 17. Articol (coautor),  Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii,  0,3 c.a., Revista Administrarea publică Ch.: AAP, 2013, nr.4, p. 74-77. ISSN 1813 – 8489.
 18. Politica regională a Uniunii Europene – inspiraţie pentru ţările din afara Uniunii, 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.: 2013, p.9-13, ISBN 978-9975-66-326-7.
 19. Paşi generali de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.: 2013, p.22-24. ISBN 978-9975-66-326-7.
 20. Metode de analiză în planificarea strategică integrată, 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.: 2013, p.29-31.ISBN 978-9975-66-326-7.
 21. Viziunea, misiunea şi valorile comune – componente obligatorii a strategii de dezvoltare locală, 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.: 2013,p.42-44. ISBN 978-9975-66-326-7.
 22. Analiza factorilor interesaţi al proiectului, 0,2 c.a., Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.: 2013, p.57-60, ISBN 978-9975-66-326-7.
 23. Indicatorii obiectivi de verificare şi sursele de verificare – părţi componente a matricii logice, 0,2 c.a.,  Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.: 2013,p.66-68. ISBN 978-9975-66-326-7.
 24. Monitorizarea proiectelor - etapă a managementului ciclului de proiect,  0,2 c.a.  Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.:2013,p.72-75.ISBN 978-9975-66-326-7.
 25. Evaluarea proiectelor – etapă a managementului ciclului de proiect, 0,2 c.a.,  Culegeri de articole „Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”, Ch.:2013,p.84-85.ISBN 978-9975-66-326-7.
 26. Leadership-ul modern şi impactul acestuia asupra bunei guvernări, 1,5 c.a., Materialele conferinţei Colaborare vs. Competiţie – Dimensiuni Multidisciplinare, Piteşti, 2013, p. 52-61.ISSN–L:1454-9980.
 27. Articol (coautor),  Metode de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii, 0,2 c.a. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice, ediţia anului 2011”, Ch: AAP, 2011, p.231-233.ISBN 978-9975-4241-0-3.
 28. Articol (coautor),  Rolul culturii organizaţionale în promovarea managementului cunoaşterii, 0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice, ediţia anului 2011”, Ch: AAP, 2011, p. 227-229, ISBN 978-9975-4241-0-3.
 29. Impactul masurilor de austeritate impuse de FMI în ţările care solicită ajutor economic, 0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice, ediţia anului 2011”, Ch: AAP, 2011, p. 162-164. ISBN 978-9975-4241-0-3.
 30. Implementarea Managementului Calităţii Totale şi impactul asupra organizaţiilor publice din Republica Moldova, 0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”, Ch.: AAP, 2012. p. 284-285. ISBN 978-9975-4107-8-6.
 31. Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică din Republica Moldova, 0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, Ch., AAP, 2013, p.379-382, ISBN 978-9975-4241-5-8.
 32. Succesul şi sustenabilitatea afacerii bazate pe standardul ISO 22301:2012,  0,2 c.a., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, Ch., AAP, 2013, p.382-384. ISBN 978-9975-4241-5-8.
 

 

Note de cursuri, manuale, monografii

Nr. d/r

Tematica cercetărilor

Rezultatele cercetărilor

Numele, prenumele

1. Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană, perioada de realizare a.a. 2015-2018 Manual, articole științifice, comunicări la conferințe științifice, programa analitică

T. Tofan,

O. Frunze,

V. Butnaru

2.

Managementul resurselor umane în administratia publică

Articole științifice, comunicări la conferințe științifice, programa analitică

T. Tofan

3.

Analiza impactului de reglementare

Articole științifice, comunicări la conferințe științifice

V. Butnaru

4.

Managementul finanțelor publice

Manual, monografie, articole științifice, comunicări la conferințe științifice

T. Manole,

S. Mihalache

5.

Direcțiile de perfecționare a contabilității întreprinderilor supuse insolvabilității

Concepții, recomandări metodologice, articole științifice, comunicări la conferințe științifice, programa analitică

T. Tuhari

7.

Dezvoltarea micului business în Republica Moldova

Monografie, articole științifice, comunicări la conferințe științifice, programa analitică

E. Barbarosie

8.

Managementul riscurilor în administrația publică

Articole științifice, comunicări la conferințe științifice, recenzarea manualului, programa analitică

O. Frunze

9.

Mecanisme de implementare a sistemului de planificare strategică în administrația publică centrală

Manual, articole științifice, comunicări la conferințe științifice, programa analitică

V. Butnaru

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.