Publicații

SILVIA GORIUC, dr., conf. univ., șef catedră

 1. Drept constituţional al Republicii Moldova. Scheme şi culegeri de acte normative cu modificări şi completări pînă în septembrie 2010. Chişinău: ”Elena-V.I.” SRL, 2011, 448 p.
 2. Societatea civilă consolidată - una din garanţiile respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. În: Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului - Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale (27-28 decembrie Head of the chair2010, mun.Bălţi), Chişinău, 2011, p. 102-106.
 3. Reformă constituţională: prin revizuire sau adoptare a unei noi constituţii. În: Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului - Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale (27-28 decembrie 2010, mun. Bălţi), Chişinău, 2011, p. 110-114.
 4. Natura juridică a funcţiilor Preşedintelui Republicii Moldova. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 1.
 5. Rolul şefului statului în asigurarea echilibrului puterilor în stat. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 2.
 6. Actele Preşedintelui Republicii Moldova In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 4.
 7. Constituirea societăţii civileprincipiu fundamental al statului de drept. Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch: AAP, 2012.
 8. Raporturile juridice dintre şeful statului şi parlament în cadrul regimurilor constituţionale contemporane. În: Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii, conferinţă cu participare internaţională, 12-13 octombrie 2012, Chişinău, 2014.
 9. Răspunderea politico-juridică a şefului de stat în cadrul formei de guvernămînt republicane. În: Administrația statului Republica Moldova la 20 ani de independenta: Materiale ale sesiunii de comunicări științifice, 29-30 octombrie 2011, Chişinău, 2012.
 10. Tradiţii istorice privind democratizarea societăţii şi drepturile omului. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch., Elan Poligraf, 2013.
 11. SMOCHINĂ, A. Natura juridică a mandatului prezidenţial. În: În honorem Andrei Smochină „Studii de drept naţional”, Ch., 2013.
 12. Funcţia de mediere a şefului statului. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 4.
 13. Garanţii constituţionale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 14. Puterea judecătorească în sistemul separaţiei puterilor în stat. / Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului :Masa rotundă cu participare internaţional consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei universal a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.
 15. Raporturile şefului de stat cu organele executive. În: Revista Administrarea publică, Ch: AAP, nr 1/2014.
 16. Imunitatea parlamentară ca măsură de protecţie a mandatului parlamentar. / Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.
 17. Rolul Constituţiei Republicii Moldova în asigurarea drepturilor omului şi valorilor democratice. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului,“Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului”, 11 decembrie 2015, Ch., Garomont-Studio, 2016.

 

OLEG BALAN, dr. hab., prof. univ.

 1. Protecţia drepturilor omului în conflictele armate. Monografie.
 2. Colectiv de autori. Drept internaţional public. Manual. Ch.: Tipografia “Elena V”, Ediţia a III-a (revăzută și adăugită). 2009, 650 p.
 3. Particularităţile răspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2009, nr. 1.
 4. Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii şi genocidului în conflictele armate În: Revistă moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, Ch.: IISD, AŞM, 2009, nr. 2.
 5. MÂNZALĂ, T. Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP,2009, nr. 3-4.
 6. HUŢANU, I. Noţiunea, particularitățile și formele asistenței juridico-penale internaționale Materialele colocviului internaţional ”Promovarea drepturilor omului în contextual integrării europene: teorie şi practică”, 30-31 octombrie 2009. Ch.: ed. ”Grafema Libris”, 2010,
 7. HUŢANU, I. Principiile generale ale extrădării în lumina reglementărilor internaţionale şi a opiniilor doctrinare. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2010”. Ch.: AAP, 2010.
 8. SÎRCU-SCOBIOALĂ, D. Natura juridică a actului jurisdicțional internațional. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 4.
 9. Stabilirea jurisdicţiei internaţionale. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 21 martie 2011, Bucureşti, România, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 10. Colectiv de autori. Drept internaţional public. Manual, Ediţia a IV-a (revăzută şi adăugită) Ch., Tipografia “Elena V”, 2012, 636 p.
 11. Afirmarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012. Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 12. SÎRCU, D. Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 2.
 13. SÎRCU D: Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în material drepturilor omului/ Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului :Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.

 

ION GUCEAC, dr. hab., prof. univ.

 1. BECCIEV, E. Realizarea dreptului la agitaţie electorală prin intermediul mijloacelor mass-media Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP„Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 2. PORCESCU, S. Remit-democraţia sau pot fi consideraţi emigranţii agenţi ai schimbării? Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP„Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 3. Contribuţii la studierea factorilor de configurare a Constituţiei. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 4. TOMA, A. Contextul istoric internaţional de apariţie şi dezvoltare a practicilor notariale în spaţiul constituţional din România şi Republica Moldova. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 5. TOMA, C-M. Probleme ale asigurării protecţiei drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului în activitatea notarială din Republica Moldova prin prisma declaraţiei universale a drepturilor omului:65 de ani de la adoptare.Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.

 

VICTOR POPA, dr. hab., prof. univ.

 1. Repere constituționale pentru depășirea crizei politice în Republica Moldova: Argumente teoretice și soluții practice. Ed. IDIS ”Viitorul”, 2009.
 2. Sfidări constituționale în activitatea noului Parlament. Conferința Internațională științifico-practică: Promovarea dreptului omului în contextul integrării europene:teorie și practică. ULIM, 9-10 iunie 2009.
 3. Reforma constituțională – Imperativ al timpului. Studii Juridice Universitare, ULIM. Nr.1-2/2009.
 4. Principles of the Rule of Law stipulated by Decision of Constitutional Court of the Republic of Moldova / XVIII Yerevan International Conference „The European Legal Standards on Rule of Law and the Scope of Discretion of Powers in the member-States of the Council of Europe. Almanac. Constitutional justice in the new millennium. Yerevan, July 2013.
 5. Exigenţe ale statului de drept în hotărîrea Nr.4 a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova din 22 aprilie 2013. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 6. Procesul autodeterminării Republicii Moldova în stat suveran şi independent / Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului :Masa rotundă cu participare internaţional consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.

 

ANATOL BANTUŞ, dr., prof. univ.

 1. Unele aspecte privind protecţia libertăţii şi siguranţei persoane în Republica Moldova. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 2,
 2. Delimitări conceptuale ale modalităţilor de înfăptuire a administraţiei publice locale. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 3,
 3. Concepţii doctrinare privind descentralizarea. Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch:.AAP, 2012.
 4. Delimitări conceptuale a principiilor de organizare şi funcţionare ale unei administraţii moderne. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 5. Drepturile omului şi administraţia publică. Concept şi trăsături / Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.
 6. Principii de organizare şi funcţionare eficientă a administraţiei publice. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2014, nr. 2.
 7. Subsidiaritatea – principiu de bază al descentralizării. / Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.

 

NICOLAE ROMANDAŞ, dr., prof. univ.

 1. Colectiv de autori. Ghidul specialistului în sfera resurselor umane. Monografie. Ch.: Reclama, 2009,
 2. Comparation between the Responsibility of the Romanian Public Servant and the Responsibility of the European Civic Servant. În: Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice - Categoria CNCSIS: B+, Vol LXII • No. 1/2010.
 3. Unele aspecte teoretico-practice cu privire la conţinutul contractului individual de muncă. În:Revista Naţională de Drept , 2009, nr. 1.
 4. Unele particularităţi privind angajarea în muncă a conducătorilor de unităţi. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 2.
 5. Reglementarea timpului de muncă. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2009, nr. 3-4.
 6. Reglementarea timpului de odihnă. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2010, nr. 1.
 7. Mecanisme naţionale şl internaţionale de prevenire a fenomenului de discriminare. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2010, nr. 1.
 8. BOIŞTEANU, E. Unele reflecţii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2010”. Ch.: AAP, 2010.
 9. Dreptul muncii: Indicaţii metodice (pentru lecţii practice).Ch.: CEP USM, 2011, 196 p.
 10. Dreptul protecţiei sociale. Ch.: 2011. 382 p.
 11. BOIŞTEANU, E. Unele reflecţii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 1.
 12. Rolul stagiului de cotizare la stabilirea dreptului social. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 1.
 13. Interzicerea discriminării văzută prin prisma convenţiei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice, ediţia anului 2011”, Ch.: AAP, 2011.
 14. PROCA, L. Rolul asistenţei sociale şi asigurării sociale ca instituţii juridice ale dreptului protecţiei sociale în reformarea activităţii administraţiei publice. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice, ediţia anului 2011”, Ch.: AAP, 2011.
 15. Unele reflecţii privind metoda de reglementare juridică a dreptului muncii. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr.1,
 16. BOIŞTEANU, E. Unele aspecte juridice privind monitorizarea video a salariaţilor. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 2.
 17. BOIŞTEANU,E. Unele consideraţii teoretice privind izvoarele dreptului muncii, Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch:.AAP, 2012.
 18. PLATON, L. Caracteristica componentelor dreptului la muncă. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP„Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 19. BOIŞTEANU, E. Dreptul la negociere colectivă prin prisma instrumentelor internaţionale şi a legislaţiei naţionale a Republicii Moldova. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 2.

 

BORIS NEGRU, dr., conf. univ.

 1. NEGRU, A. Normativitatea, realitatea şi esenţa dreptului în societăţile contemporane. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 4.
 2. Probleme fundamentale ale principiilor dreptului. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 4.
 3. Problemele constituirii statului de drept în Republica Moldova, Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”, Ch:. AAP, 2012.
 4. Probleme fundamentale ale principiilor dreptului. În: Revista Administrare publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 4.

 

TIPA ION, dr., conf. univ.

 1. Reflectarea instituţiei liberării de pedeapsa penală în actele normative internaţionale In: Revista Naţională de Drept. Ch.: 2009. nr. 2.
 2. Răspunderea juridică a persoanelor cu funcţie de răspundere. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2010”. Ch.: AAP, 2010.
 3. Împăcarea pe cauze penale şi consecinţele juridico-penale pentru cel vinovat de săvârşirea infracţiunii. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice, ediţia anului 2011”, Ch.: AAP, 2011.
 4. Împăcarea pe cauze penale şi consecinţele juridico-penale pentru cel vinovat de săvârşirea infracţiunii. În: Revista Naţională de Drept. Ch.: 2011. nr. 8.
 5. Conţinutul dreptului la viaţă şi coraportul acestui drept natural cu eutanasia şi dreptul la moarte. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 2.
 6. Unele consideraţii privind conţinutul sentinţei de condamnare cu aplicarea instituţiei liberării de pedeapsa penală, Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch:. AAP, 2012.
 7. Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova. Monografie. Ch.: AAP, Tipografia „Reclama”, 2012, 256 p.
 8. Apărarea drepturilor persoanelor ce urmează a fi liberate de pedeapsa penală prin intermediul înaintării demersului în instanţa de judecată. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP„Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 9. Răspunderea juridică a demnitarilor în Republica Moldova. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 10. Reglementări juridice privind guvernarea electronică în Republica Moldova. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 11. Dreptul la deplasarea fără escortă sau însoţire a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului :Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.
 12. Răspunderea civilă (patrimonială) a procurorilor în Republica Moldova. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2014, nr. 1.
 13. Pedepsele penale aplicate funcţionarilor publici şi demnitarilor pentru acte de corupţie şi a celor conexe lor, prevăzute de Cap. XV, din Codul Penal al Republicii Moldova. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2014, nr. 2.
 14. Răspunderea penală a funcţionarilor publici şi a demnitarilor din Republica Moldova pentru corupere pasivă./ Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.

 

ANDREI GUŞTIUC, dr., conf. univ.

 1. TÎLTU, N. Ultimele tendinţe de supraveghere bancară la nivelul Uniunii Europene ca urmare a crizei economico-financiare: impact asupra Rusiei şi Moldovei. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 3.
 2. TÎLTU, N. Supravegherea bancară în spaţiul Uniunii Europene: tendinţe şi impact pentru Banca Naţională a Moldovei şi sistemul financiar-bancar autohton. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 3. TÎLTU, N. Ultimele tendinţe de supraveghere bancară la nivelul Uniunii Europene ca urmare a crizei financiare: impact asupra Rusiei şi Moldovei. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 3.
 4. GUŞTIUC L. Rolul Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul politicii monetare în contextul integrării europene / Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului :Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.

 

OLGA DORUL, Dr., conf. univ.

 1. Competenţa statului privind serviciile publice în dreptul internaţional, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 22 mai 2012, Ch.: AAP, 2012.
 2. Ombudsmanul european – mecanism sui generis de protecţie a drepturilor omului. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 3. Servitutea internaţională. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 3.
 4. Fundamentul juridic al statutului de neutralitate permanentă. Repere de drept internaţional public În: Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.

 

ANGELA DASTIC, dr., conf. univ.

 1. Contractul administrativ - aspecte noi de cercetare în contextul tendinţelor europene actuale. In: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2009, nr. 1.
 2. Contractul administrativ – act asimilat actului administrativ în contenciosul administrativ. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2010”. Ch.:AAP, 2010.
 3. Contencios administrativ. Note de curs. Ch.: AAP, 2010. 100 p.

 

IGOR TROFIMOV, dr., conf. univ.

 1. CREŢU, A. Probleme actuale privind statutul contravenientului şi a victimei în procesul contravenţional. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP„Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 2. CREŢU, A. Probleme actuale privind reglementarea statului agentului constatator, a procurorului şi a instanţei de judecată în procesul contravenţional. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.