Forum - Forum 4

Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări

Public Administration Reform Strategy: between Intents and Achievements

Vineri, 20.04.2018, 09.30 - 14.00, Academia de Administrare Publică, sala 301


Acasă AAP | Acasă Forum | Forum 2 | Forum 3 | Forum 4Context | Program Downloads | Platforma de discuții | Resurse internet

Ultima actualizare: 28.05.2021


Context

Reforma administraţiei publice este o precondiţie pentru realizarea oricărei alte reforme în orice sector şi pentru implementarea angajamentelor importante asumate prin Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018.

Prin programul său de activitate pentru perioada 2016-2018, Guvernul şi-a asumat angajamentul să continue eficientizarea administraţiei publice pentru a oferi cetăţenilor servicii la cel mai înalt nivel în conformitate cu practicile democraţiilor europene. Acest angajament este reflectat și în Strategia privind reforma administrației publice.

La moment, administraţia publică este în ingrata situaţie când funcţia publică nu este nici atractivă şi nici motivantă pentru profesioniştii buni şi integri. Implementarea unor dimensiuni ale reformei administraţiei publice se tergiversează sau decurge anevoios. Administraţia publică continuă să îndeplinească funcţii care nu corespund întocmai rolului statului într-o economie de piaţă funcţională. Din acest motiv, modernizarea administraţiei publice este un deziderat al întregii societăţi, indiferent de oscilaţiile sondajelor de opinie. Modernizarea unei ţări însă nu este posibilă fără reformarea graduală şi constantă, la toate nivelurile, atât pe verticală, cât şi pe orizontală a tuturor componentelor politice şi sociale ale statului

Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 prezintă viziunea Guvernului şi sincronizează acţiunile pe întregul palier al administraţiei publice la toate nivelurile, facilitând perceperea şi angajarea tuturor actorilor importanţi. Documentul propune o abordare etapizată, care se bazează în mod progresiv pe acţiunile anterioare de reformare și are ca scop stabilirea cadrului general de reformă a administraţiei publice pentru perioada 2016-2020.

Strategia privind reforma administrației publice a fost elaborată după 11 ani de la lansarea primelor iniţiative de reformă a administraţiei publice din anul 2005, care au contribuit la dezvoltarea instituţiilor din Republica Moldova. Reprezentanţi atât ai societăţii civile, cât şi ai partenerilor de dezvoltare au confirmat că unele aspecte ce ţin de reorganizarea structurii Guvernului, reformarea serviciului public, managementul financiar şi eficientizarea procesului decizional au fost realizate. Cu toate acestea, fără un document strategic în domeniu pe parcursul ultimilor ani, efectele ciclului precedent de reformă a administraţiei publice sânt infime, reducându-se constant. Au rămas încă multe lucruri care trebuie îmbunătăţite, iar societatea, pe bună dreptate, are aşteptări tot mai mari de la administraţie

În comparaţie cu ciclul de reformare anterior, Strategia privind reforma administrației publice este:

 • axată mai mult pe cetăţean – reformele nu mai sunt axate exclusiv pe funcţionarea internă a birocraţiei, ci au scopul să eficientizeze modul de acordare a serviciilor de către administraţie cetăţenilor, inclusiv aspectele ce ţin de amplasare, cost, viteză şi satisfacţia acestora;
 • mai cuprinzătoare – aceasta nu se limitează doar la autorităţile publice centrale, ci vizează şi autorităţile publice locale;
 • mai coordonată – procesul de monitorizare şi supraveghere la nivel central se axează pe priorităţile şi sinergia între domenii şi presupune termene mai stricte şi indicatori măsurabili şi verificabili

Din acest motiv, Strategia cuprinde domeniile abordate de ciclul anterior al reformei, precum şi câteva domenii noi: (i) modul în care autorităţile generează produsele lor specifice (politici publice, servicii publice), (ii) organizarea necesară pentru livrarea acestora în modul corespunzător; şi (iii) modul de gestionare a resurselor disponibile (financiare, umane şi tehnologice). Ținând cont de această abordare, reforma propusă de Strategie se axează pe următoarele componente ale administraţiei publice:

 • responsabilizarea administraţiei publice – raţionalizarea structurii Guvernului; consolidarea administraţiei publice; transparenţa decizională; responsabilizarea instituţională;
 • elaborarea politicilor publice – planificarea strategică şi operaţională; analiza şi consultarea politicilor; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor;
 • modernizarea serviciilor publice – satisfacţia clienţilor şi managementul calităţii; reingineria proceselor şi crearea ghişeele unice; e-Guvernarea
 • managementul finanţelor publice – prognoza macroeconomică; colectarea veniturilor; planificarea şi executarea bugetului; achiziţiile publice; controlul financiar public intern; raportarea financiară;
 • managementul resurselor umane – fişa postului; recrutarea şi selectarea; evaluarea performanţelor; dezvoltarea profesională; clasificarea şi gradarea; motivarea financiară şi nefinanciară; integritatea şi etica profesională.

Strategia propune o nouă abordare de eficientizare a acestor domenii şi se bazează pe lecţiile învăţate în primul ciclu al reformei, caracterizat iniţial printr-un grad înalt de centralizare a proceselor de elaborare şi gestionare a acesteia cu suportul asistenţei externe. Abordarea centralizată a fost necesară din cauza capacităţilor reduse ale autorităţilor responsabile de reformă. Însă, odată cu dezvoltarea capacităţilor în urma reformelor, abordarea bazată pe încredere devine mai eficientă.

Aceste subiecte vor fi discutate în cadrul celui de-al patrulea Forum, Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări, organizat de către Academia de Administrare Publică, în comun cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei pe data de 20 aprilie 2018. Ne propunem să discutăm care sunt realizările din ultimul an la compartimentul reforma administrației publice, care sunt beneficiile acestei reforme pentru cetățeni, în primul rînd, care au fost/sunt obstacolele sau dificultățile în procesul de implementare a Strategiei privind reforma administrației publice etc.

Forumul este organizat cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL). Proiectul MSPL este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai misiunilor diplomatice în Republica Moldova, funcționari din cadrul autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului academic, societății civile.

 

Program

 
 
 
09.30-10.00 Înregistrarea participanţilor
. .
10.00-10.15

Introducere şi cuvânt de salut

 • Oleg BALAN, Rector al Academiei de Administrare Publicădoctor habilitat, profesor universitar
 • Adrian ERMURACHI, Secretar general-adjunct al Guvernului
. .
10.15-11.30

PANELUL DE DISCUTII I:
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITAȚI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE
A STRATEGIEI DE REFORMĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

 

Puncte de reper:

 • Care este status quo al implementării reformei administrației publice?
 • Care sunt experiențele în reorganizarea ministerelor în ceea ce privește creșterea eficienței, depolitizarea administrației publice și îmbunătățirea coordonării politicilor?
 • Care sunt măsurile prioritare necesare pentru a asigura o reformă reușită a administrației publice?
 • Cum poate fi consolidat gradul de transparență și participare în procesul de implementare a reformei?
 
Moderator: Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, prorector, Academia de Administrare Publică

 

 
Participă: Iurie CIOCAN, Șef al Centrului de Implementare a Reformelor
  Ion GUMENE, director de program „Reforma administrației publice și politici publice ”, Centrul Analitic Indepenent „Expert-Grup”
  Victor DUMNEANU, șef-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat

 

11.30-12.00 Pauză de cafea și socializare
. .
12.00-13.00

PANELUL DE DISCUTII II:
RESPONSABILIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE.
SERVICIUL PUBLIC ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

Puncte de reper:

 • Care sunt realizările și viitoarele perspective ale serviciului public în contextul reformei administrației publice?
 • Ce măsuri prioritare sunt necesare pentru a crește în mod durabil profesionalizarea, motivația și integritatea serviciului public la nivel central și local?

 

Moderator:


Participă:

Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică

Victoria CUJBĂ, Șef Direcție Administrație publică, Cancelaria de Stat
Stela ZABRIAN, secretar al Consiliului raional Soroca

13.00-13.50

PANELUL DE DISCUTII III:
MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

 

Puncte de reper:

 • Care sunt realizările și viitoarele perspective ale reformei administrației publice în ceea ce privește modernizarea serviciilor publice?
 • Ce rol joacă digitizarea în îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni și sectorul privat?
 • Care sunt măsurile prioritare necesare pentru a accelera modernizarea serviciilor publice în scopul creșterii calității și accesibilității?
 

Moderator:Participă:

 

Aurelia ŢEPORDEI, Director al Departamentului dezvoltare profesională, Academia de Administrare Publică

Vasile CIORNÎI, Agentia Servicii Publice
Liviu OBOROC, Directorul Serviciului 112
Ion LEUCĂ, Președintele raionului Glodeni
Viorel RUSU, expert juridic, CALM

. .
13.50-14.00 Totalizarea lucrărilor şi discuție finală
. .
14.00 Prânz comun
 
   

 

Downloads

Context

Program

 

Panelul de discuții 1:

Victor Dumneanu. Reforma instituțională a organelor administrației publice în domeniul protecției mediului

Panelul de discuții 2: 

Victoria Cujbă. Reforma administrației publice 2016-2020, componenta Serviciul public și Managementul resurselor umane

Stela Zabrian. Reforma administrativ-teritorială
 

Panelul de discuții 3:

Vasile Ciornîi. Centrul multifuncțional - ”ghișeul unic”

Liviu Oboroc. Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 din Republica Moldova

Viorel Rusu. Provocări şi oportunităţi în procesul de implementare a Strategiei de reformă a administraţiei publice


Platformă de discuţii

Introducere: Platforma de discuții este accesibilă tuturor celor interesați de problemele dezvoltării locale și regionale. Participanții la Forum, alte persoane interesate: experți, funcționari, cetățeni sunt invitați participe la discuții referitor la dezvoltarea regională în Republica Moldova.

Platforma încurajează discuțiile deschiseschimbul de experiențăbunele practici din domeniu.

Cum accesăm platforma rugăm completați acest formular  (descărcat ca fișier .pdf sau ca fișier Word și să-l trimiteți, împreună cu textul, moderatorului platformei de discuții, dnei Aurelia Țepordei (ddp@aap.gov.md). rugăm scrieți textul în stil politicos. Toate mesajele, comentariile, sugestiile, opiniile vor fi plasate aici, ca fișiere PDF.

 

► Comentarii la tema Panelului 1: Provocări și oportunitați în procesul de implementare a Strategiei de Reformă a Administrației Publice

 

► Comentarii la tema Panelului 2: Responsabilizarea administrației publice. Serviciul public și managementul resurselor umane

 

► Comentarii la tema Panelului 3: Modernizarea serviciilor publice

 


Resurse internet

Informaţii generale (→ consultați pagina "Resurse Internet")   

 

Reforma administrației publice în Republica Moldova

 

Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020

Cadrul legal

Elaborare

 

Cadrul normativ

Reforma administrației publice centrale

Cadrul normativ

Rapoarte

Publicații

Buletine informative

Dezvoltare profesională

Recomandări metodice

 
Reforma serviciilor publice
 
Acte normative

 

Site-uri ale experților în domeniul dezvoltării locale și regionale

 

Alte resurse

 

Accesați transmisiunea video on-line a Forumului

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.