Noutăți doctorat

În perioada 09.06.22 - 17.06.22, Școala doctorală a Academiei de Administrare Publică organizează evaluarea studenților-doctoranzi privind realizarea Programului de pregătire avansată și a Programului de cercetare științifică

În perioada 09.06.22 - 17.06.22, Școala doctorală a Academiei de Administrare Publică organizează evaluarea studenților-doctoranzi privind realizarea Programului de pregătire avansată și a Programului de cercetare științifică.

Studenții-doctoranzii anului I de studii vor susține patru examene la disciplinele din planul de învățământ, iar cei din anul II de studii, învățământ cu frecvență, vor susține referatul II la tema tezei de doctorat.

Partea a doua a evaluării se va desfășura în luna septembrie, când studenții-doctoranzi an. I-IV vor susține proiectele de cercetare, referatele științifice și rapoartele de dare de seamă privind realizarea Planului individual de activitate pentru anul de studii 2021-2022.

Inaugurarea anului de studii 2018-2019 pentru doctoranzii anului întâi

Pe 1 noiembrie 2018, la Academia de Administrare Publică a avut loc inaugurarea anului de studii 2018-2019 pentru doctoranzii anului întâi, cu participarea conducerii, a profesorilor, membri ai Școlii doctorale în științe administrative a instituției.

Sesiune de susținere publică a proiectelor de cercetare și a referatelor științifice în cadrul Școlii doctorale

În perioada 29-31 octombrie 2018, Școala doctorală în științe administrative din cadrul Academiei de Administrare Publică a organizat sesiunea de susținere publică a proiectelor de cercetare și a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anilor I-III de studii, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: teoria, metodologia administraţiei publice; organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Lucrările doctoranzilor au fost apreciate de către comisiile de evaluare, alcătuite din 10 conducători de doctorat și 13 îndrumători. Doctoranzii anului I au argumentat în cadrul proiectului de cercetare și referatul științific, actualitatea temei de cercetare, au analizat etapele de elaborare a tezei de doctorat, au trecut în revistă literatura care urmează să fie studiată în procesul de elaborare a lucrării științifice.

EVALUAREA REFERATELOR ȘTIINȚIFICE - ETAPĂ IMPORTANTĂ A STUDIILOR DE DOCTORAT

Studiile de doctorat în Academiei de Administrare Publică se realizează printr-un program de pregătire avansată şi un program individual de cercetare ştiinţifică, care finalizează cu elaborarea tezei de doctorat. Activitatea de cercetare a studentului-doctorand se evaluează prin 3 referate științifice prezentate în faţa comisiei de îndrumare.

În perioada 23-24 mai 2018, Școala Doctorală în Științe Administrative a organizat susținerea publică a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anului II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice și 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice.

Examinarea tezei de doctorat la ședința Catedrei științe administrative

În cadrul ședinței Catedrei științe administrative din 15 martie 2018 a avut loc examinarea publică a tezei de doctorat cu tematica rolului reprezentantului Guvernului în teritoriu în coordonarea serviciilor publice desconcentrate.

Autorul tezei, Dumitru FLOREA (conducător științific, Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar), a prezentat o analiză în baza cercetărilor autohtone și internaționale în domeniu, formulând mai multe recomandări practice și propuneri, inclusiv elaborarea unui cadru legislativ nou privind statutul reprezentantului Guvernului în teritoriu, modernizarea serviciilor publice desconcentrate. Doctorandul a răspuns la numeroase întrebări ale membrilor catedrei.

În luările lor de cuvânt raportorii Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director Departament studii superioare de master, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Angela POPOVICI, doctor, conferențiar universitar, Violeta TINCU, doctor, lector superior universitar, au apreciat nivelul cercetărilor efectuate de autorul tezei și au formulat mai multe obiecții și recomandări întru îmbunătățirea și aprofundarea conținutului cercetării.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.