Tematica tezelor de master

Tematica orientativă a tezelor de master pentru anul de studii 2015-2016

Disciplina Ştiinţa Administraţiei

 1. Europenizarea administraţiei publice în ţările postsovietice. Cazul Republicii Moldova.
 2. Managementul funcţiei publice. Analiză comparată.
 3. Organizarea şi funcţionarea sistemului de relaţii în administraţia publică din Republica Moldova în contextul procesului de descentralizare.
 4. Evoluţia ştiinţei administraţiei publice în Republica Moldova: realizări şi perspective.
 5. Eficientizarea administraţiei publice: criteriile de apreciere şi factorii de influenţă.
 6. Administraţie publică şi administraţie privatăsimilitudini şi deosebiri.
 7. Organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova: concept, evoluţie, perspective.
 8. Provocările bunei guvernări pentru Republica Moldova.
 9. Impactul  asistenţei externe asupra consolidării capacităţii administraţiei publice din Republica Moldova – analiză şi prognoze.  
 10. Forme şi metode de activitate în administraţia publică.
 11. Gestionarea situaţiilor de criză în instituţiile publice.
 12. Dezvoltarea administraţiei publice şi necesitatea cercetării ştiinţifice a acesteia.

Şaptefraţi Tatiana, dr., conf. univ.

 

Disciplina Administrarea proprietăţii publice    

 1. Aspecte teoretico - practice privind administrarea proprietăţii publice.
 2. Aspecte teoretico - practice privind înregistrarea şi evidenţa bunurilor domeniului public.
 3. Modalităţi de  privatizare a bunurilor proprietate publică.
 4. Aspecte teoretico - practice privind  apărarea proprietăţii publice.
 5. Activitatea autorităţilor administraţiei publice în perioada postprivatizare.
 6. Rolul administraţiei publice în optimizarea mediului de afaceri.

Groza Andrei, dr., conf. univ.

 

Disciplina Istoria administraţiei publice

 1. Sistemul tradiţional de administrare în Moldova  istorică.
 2. Evoluţia sistemului de administrare locală în Moldova în plan istoric.
 3. Relaţiile politico – administrative în Moldova medievală.
 4. Controversele sistemului sovietic de administrare în RSSM.
 5. Suporturile juridice şi evoluţia legislativă a sistemului administrativ în Moldova
 6. Organizarea şi funcţionarea structurilor administrative în ţinuturile şi tîrgurile Ţării Moldovei
 7. Evoluţia instituţiei prezidenţiale în R. Moldova

Popovici Angela, dr., conf. univ

 

Disciplina Sisteme politico-administrative comparate

 1. Liniile directoare ale reformei administraţiei publice în România(....).
 2. Principiile modernizării administraţiei publice în statele Uniunii Europene  şi eficienţa lor
 3. Managementul funcţiei publice în statele Uniunii Europene
 4. Drepturile si obligatiile functionarului public:  practici comunitare și nationale
 5. Relațiile politico-administrative: modalități de depolitizare a administrației.

Popovici Angela,dr., conf. univ.

 

Disciplina Management în Administrația Publică

 1. Profesionalizarea funcției publice în RM în contextulprocesului de integrare europeană
 2. Sisteme moderne de motivare a functionarilor publici
 3. Modernizarea administratiei publice prin dezvoltarea profesională a funcționarilor publici
 4. Management și leadership în istituțiile publice  din Republica Moldova (cazul…..)
 5. Noul management public: experiente internationale si nationale de implementare
 6. Dilemele reformei administrativ- teritoriale  din Republica Moldova

Popovici Angela, dr., conf. univ.

 

 Disciplina Administraţia publică centrală

 1. Realizarea principiului cooperării dintre autorităţile administraţiei publice centralecondiție a unei guvernări eficiente.
 2. Activitatea Consiliului Național de Integritate  privind prevenirea și depășirea  conflictului  de interese la persoanele cu funcții de demnitate publică și funcționarii publici.
 3. Rolul funcționarilor publici cu funcții de conducere în realizarea managementului instituțional în autoritățile administrației publice centrale de specialitate.
 4. Activitatea cu caracter de dispoziţie a (autorității administrației publice centrale – concrete) privind realizarea programului de guvernare.
 5. Activitățile (autorității administrației publice centrale – concrete) privind realizarea atribuțiilor de prestare a serviciilor publice generale.
 6. Importanța perioadei de stagiu în procesul de formare profesională a funcţionarilor publici.
 7. Rolul organelor colegiale ale autorităților administrației publice centrale în procesul decizional.
 8. Exercitarea de către instituția prezidențială a atribuțiilor de autoritate a administrației publice centrale
 9. Instituția de tutelă administrativă în exercitarea atribuțiilor de conducere generală a administrației publice de către Guvern.

Dulschi Ion,dr., conf. univ.

 

Disciplina Administraţia publică locală

 1. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor locale în perioada anilor 1990 – 1994, 1994-1998.
 2. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor locale în perioada 1998 – prezent.
 3. Controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
 4. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor locale în mun. Chişinău.
 5. Autoritatea reprezentativă şi executivă a UTA Găgăuzia.
 6. Forme de participare a publicului la procesul decizional.

Deliu Tudor, lector superior univ.

 

DisciplinaAdministraţia publică locală

 1. Valorificarea mijloacelor de acțiune ale APL.
 2. Dezvoltarea resurselor APL în sporirea potențialului UAT.
 3. Eficientizarea procesului decizional în soluționarea problemelor de interes local.
 4. Organizarea și funcționarea autorităților APL în regim descentralizat.
 5. Rolul autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea comunităților
 6. Organizarea şi funcţionarea  autorităţilor locale în perioada anilor 1990 – prezent.
 7. Rolul bugetului local în asigurarea funcționării autorităților APL.
 8. Consolidarea capacităților APL prin prisma planificării strategice locale integrate.
 9. Metodologia procesului decizional  în administrația publică locală.
 10. Dimensiunile controlului activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
 11. Eficientizarea activității consiliului local în gestionarea serviciilor publice (cazul consiliului X).
 12. Rolul autonomiei locale în organizarea și funcționarea autorităților APL.
 13. Valorificarea formelor de participare a publicului la procesul decizional.

Raţa Svetlana, lector superior univ.

 

Disciplina Urbanism şi amenajarea teritoriului

 1. Modele conceptuale privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
 2. Psihologia spaţiului urban construit
 3. Descentralizarea serviciiilor de control în domeniul urbanismului şi amenajarării teritoriului
 4. Competențele  APL în elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
 5. Competențele APC în elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
 6. Modele de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale.
 7. Planificarea şi controlul implementării prevederilor Planurilor Urbanistice.
 8. Competențele  serviciilor specializate de urbanism în activitatea APL.
 9. Aprecierea soluţiei de zonificare funcţională a intravilanului localităţii ....
 10. Analiza comparativă a procentului de ocupare a terenului şi  coeficientului de utilizareterenului pentru diferite zone construite.
 11. Studiul problemelor apărute la faza de elaborare și eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie, etc.
 12. Dezvoltarea urbană integrată în contextul politicii regionale. Studiu de caz...........
 13. Orașul .......... . Studiu integrativ de planificare teritorială.
 14. Strategia de dezvoltare locală a comunei …………….
 15. Studiul calității locuirii în raionul ......... sau în municipiul…………
 16. Dezvoltarea durabilă a localităților în prisma noilor concepte europene.
 17. Studiu de fundamentare pentru Planul Urbanistic general al ..................
 18. Valorificarea resurselor funciare în condițiile diversificării formelor de proprietate. Studiu de caz ................
 19. Rolul serviciilor comunale în dezvoltarea localităților. Studiu de caz .......
 20. Mecanisme de evaluare a performanței serviciilor comunale
 21. Dezvoltarea unui sistem de transport public durabil în municipiul ............, sau în raionul ....................

Grozavu Nistor, dr., conf. univ.

 

Disciplina Relaţii publice şi comunicare în administraţia publică

 1. Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în activitatea autorităţilor administraţiei publice.
 2. Comunicarea cu mass-media în procesul de administrare.
 3. Comunicarea externă în administraţia publică locală
 4. Organizarea serviciului de relaţii publice la nivel local (central).
 5. Etica profesională a specialistului în relaţii publice din sistemul administrativ.
 6. Gestiunea crizelor de imagine în  autorităţile  administraţiei publice.
 7. Comunicarea în administraţia publică: aspecte deontologice.

Tincu Violeta, lector superior univ.

Disciplina Gestiunea serviciilor publice

 1. Gestiunea serviciilor publice în Republica Moldova: probleme şi provocări.
 2. Parteneriatul public-privat în gestionarea serviciilor publice (studiu de caz).
 3. Modele  de organizare a serviciilor publice (concret) în Republica Moldova.
 4. Organizarea şi gestionarea serviciilor publice (într-o localitate la alegere).      
 5. Modernizarea şi eficientizarea activităţii serviciilor publice în Republica Moldova.

Tincu Violeta, lector superior univ.

Disciplina Sociologia organizaţiilor

 1. Aspecte privind organizarea societăţii contemporane: cazul Republicii Moldova
 2. Evoluţia conflictelor: modalităţi de depăşirea lor în societatea secolului XXI.
 3. Misiunea administraţiei publice  în depăşirea  stării de conflict din comunitate.
 4. Implicarea administrației publice în eradicarea sărăciei.
 5. Rolul administraţiei publice locale în dezvoltarea durabilă a comunității.
 6. Tipuri şi modele de organizare şi manifestare a organizaţiilor în societatea post-totalitară.
 7. Impactul birocraţiei în administraţia publică: aspecte sociale

Pascaru Ana, dr.hab., conf. univ.

 

Disciplina Politici publice

 1. Probleme metodologice ale analizei politicilor publice în Republica Moldova
 2. Particularităţile procesului adoptării politicilor publice în Uniunea Europeană.
 3. Procesul de armonizare a politicilor  în diferite domenii economic – sociale şi financiare  pentru statele post – socialiste  integrate în U.E. (mediu, transporturi, agricultură, protecţia mediului, sector bancar,piaţă financiară, fiscalitate, învăţământ, sănătate etc.)
 4. Efecte de implementare a Politicii de VecinătateUE în zonele transfrontaliere (cazul Republicii Moldova)
 5. Implementarea bunei guvernări în comunităţile multietnice: experienţa din țările Europei de Sud-Est
 6. Implicarea femeilor în iniţiativele de dezvoltare durabilă, bazate pe comunitate (cazul Republicii Moldova)
 7. Promovarea participării incluzive și susţinerea politicilor publice pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Milenară în Republica M
 8. Mecanisme de consolidare a capacităţilor guvernului în gestionarea problemelor tineretului / minorităţilor/ femeilor / persoanelor defavorizate.
 9. Implicarea voluntarilor  Naţiunilor Unite  în abilitarea Comunităţilor din Republica Moldova
 10. Instrumente practice de facilitate a participării cetăţenilor în procesul de consultare locală
 11. Mecanisme de implicare a actorilor politici în alegerile parlamentare/ locale în Republica Moldova
 12. Instrumente de implicare a partidelor politice în procesul politicilor publice în RM.

Savca Tatiana, lector superior univ.

 

Disciplina Psihologia conducerii

 1. Stresul în activitatea profesională a conducătorului: indicatori, cauze, strategii de administrare
 2. Conducerea participativă în autoritățile administrației publice.
 3. Conducătorul ca factor al schimbării organizaționale în instituțiile publice.
 4. Rolul conducătorului în crearea și dezvoltarea culturii organizaționale în instituțiile publice.

Şleahtiţchii Mihail, dr., conf. univ.

 

Disciplina Teoria și Practica Administrației Publice

 1. Caracterul universal şi particularităţi naţionale ale ştiinţei administraţiei
 2. Autonomia și interdisciplinaritatea ştiinţei administraţiei: între recunoaştere şi negare
 3. Clasic şi contemporan în abordările doctrinare privind administraţia publică
 4. Esenţa şi natura desconcentrării şi descentralizării ca forme de organizare a  administraţiei publice
 5. Coraportul dintre formele de organizare a administraţiei publice şi sistemul de relaţii dintre instituţiile administrative
 6. Dimensiuni tranzitorii ale descentralizării și autonomiei locale în Republica Moldova.
 7. Interferenţe între autonomia locală şi capacitatea administrativă a unităților administrativ-teritoriale
 8. Constituirea și natura sistemului actual de administraţie publică din Republica Moldova
 9. Evoluţia organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova în condiţiile statului independent
 10. Modelul european de administraţie din perspectivă integraţionistă.
 11. Dimensiunile europenizării sistemului administrativ din Republica Moldova laetapa actuală.
 12. Controversele reformei administraţiei publice din Republica Moldova în condiţiile statului independent
 13. Administraţia publică: între istorie şi contemporaneitate, universal şi naţional

Sîmboteanu Aurel, dr., conf. univ.

 

 

 1. Optimizarea pregătirii cadrelor profesionale  pentru administrarea  publică (În baza analizei activităţii Academiei de Administrare Publică).
 2. Administrarea publică a proiectelor investiţionale în Republica Moldova.
 3. Administrarea publică în sfera realizării politicii migraţionale a Republicii Moldova.
 4. Administrarea publică în sfera cercetării şi inovării . Cazul Republicii Moldova.
 5. Administrarea publică în sfera educaţiei: asigurarea  accesului echitabil la studii.
 6. Sistemul de evaluare a personalului în administraţia publică.
 7. Instituţionalizarea transparenţei administraţiei publice  în Republica Moldova.

 

Spătaru Tatiana, dr.hab., conf. univ.

 

 

 1. Managemetul funcţiei publice în cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
 2. Eficientizarea activităţii administraţiei publice prin prisma implementării E-guvernării.
 3. Reforma administraţiei publice din Republica Moldova în contextual integrării europene.

 

Solomon Constantin, dr.hab., prof. univ.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.